โครงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association: IESG)

บริษัทฯ ได้วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานคู่ค้าหลักร่วมกับ ปตท. โดยบริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association: IESG) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในฐานะสมาชิกของสมาคม บริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับบริษัทสมาชิกของ IESG บริษัทที่ขอรับความช่วยเหลือ และหน่วยงานราชการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นสมาชิกของ Oil Spill Response Limited (OSRL) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อการรับมือและตอบสนองต่อกรณีการรั่วไหลของน้ำมันที่อาจเกิดขึ้นในทุกแห่งทั่วโลก โดยสมาชิก OSRL ประกอบด้วย บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 160 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทำงานร่วมกับ OSRL และมีเป้าหมายที่จะเตรียมพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรฐานระดับโลก

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โครงการ Group Integration Supply Chain Management and Optimization (GISMO) และ Petrochemicals and Refining Integrated Synergy Management (PRISM)

บริษัทฯ เข้าร่วมกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการกลั่นกลุ่ม ปตท. โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวกับารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ (Integrated Intelligence Supply Chain Management: IISCM)


การบริหารจัดการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Group Logistics Management: GLM)

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนพาราไซลีนในการส่งออก (Chemical Co-sales/Swap) เพื่อลดการขนส่งด้วยเรือขนาดเล็ก รวมถึงลดการใช้พลังงานและมลพิษทางอากาศจากการขนส่งแบบเดิม ซึ่ง บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด บริษัทฯ ในกลุ่มได้นำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ โดยปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากบีสฟีนอลเอ ได้แก่ ถุงจัมโบ้ (Jumbo bag) จากขนาดบรรจุ 750 กิโลกรัมเป็นขนาดบรรจุ 850 กิโลกรัม ทำให้เพิ่มความสามารถในการบรรจุและลดจำนวนเที่ยวของการขนส่ง โดยในปี 2557 การดำเนินการดังกล่าวสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 36.7 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและช่วยลดค่าใช้จ่ายลงประมาณ 4.9 ล้านบาท


เครือข่ายการจัดซื้อภาคตะวันออก(Eastern Procurement Network: EPN)

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครื่อข่าย EPN ที่ประกอบไปด้วย 17 บริษัทสมาชิก ซึ่งถือเป็นผู้ซื้อหลักในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยสมาชิก EPN มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดซื้อและจัดให้มีการอบรมอย่างเป็นประจำเพื่อนำความรู้ไปปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทสมาชิก ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมมือและการเป็นสมาชิก EPN คือ การแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านห่วงโซ่อุปทาน การรวมปริมาณการจัดซื้อเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง การสนับสนุนวัสดุที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เฉพาะเจาะจง (specific spare parts) หรือตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ของบริษัทฯ