ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการของเสียครอบคลุมตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิต และการจัดการของเสีย ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในบริษัท

  • การนำสไตรีน โมโนเมอร์ ออกจากระบบ GPPS Plant เพื่อลดสิ่งเจือปน (Impurity) และนำมาใช้ที่ HIPS Plant ซึ่งสามารถนำ Recovery Volatile (RV) กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต คิดเป็นสัดส่วนการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ประมาณ 100 ตัน/ปี
  • การเพิ่มมูลค่า Tail Gas กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบของ Cracking Heaters และ Oleflex Heaters ที่ Olefins Plant ซึ่งสามารถลด Flare Loss ได้ถึง 636,000 Nm3 หรือคิดเป็นเงิน 27.79 ล้านบาท
  • การนำก๊าซที่ไหลออกจากระบบ (Off Gas) จากโรงอะโรเมติกส์ ได้แก่ ก๊าซอีเทน โพรเพน และบิวเทนไปใช้เป็นสารตั้งต้นให้กับโรงโอเลฟินส์ แทนการเผาทิ้ง
  • โรงกลั่นน้ำมันรับกากของเสีย (Heavy Residue) จากโรงผลิตสารฟีนอล เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเตา (Fuel Oil)

การแลกเปลี่ยนหมุนเวียนทรัพยากรจากกระบวนการผลิตของแต่ละโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า

ล้านบาทต่อปี

การนำของเสียไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน

  • บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการลดปริมาณของเสียไปฝังกลบให้เป็นศูนย์และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายตั้งแต่ปี 2558 พร้อมทั้งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยมาตรการการจัดการของเสียตั้งแต่แหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำของเสียไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด
  • การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พนักงานคัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้องภายในอาคารสำนักงาน เช่น การคัดแยกขยะพลาสติก แก้ว กระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับไปผลิตใหม่ การคัดแยกเศษอาหารเพื่อให้ชุมชนไปทำอาหาร และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

มาตรการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการเกิดของเสีย

บริษัทฯ ต่อยอดการดำเนินโครงการซ่อมบำรุงรักษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียทั้งประเภทของเสียอันตรายและไม่อันตรายที่เกิดจากกิจกรรมการซ่อมบำรุง ตั้งแต่การลดจากแหล่งกำเนิดและการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยลดภาระจากการกำจัดของเสียอีกด้วย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ริเริ่มกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรในระหว่างการหยุดซ่อมบำรุงในพื้นที่โรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ 2

ลดปริมาณของเสียจากการส่งกำจัดน้ำเสียปนเปื้อนลงได้

ลูกบาศก์เมตร

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งของเสียไปกำจัดได้กว่า

ล้านบาท