ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการของเสียครอบคลุมตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิต และการจัดการของเสีย ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในบริษัท

  • การนำ Fine polymer กลับมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ลดการใช้วัตถุดิบหลัก Styrene monomer ในกระบวนการผลิตและเพิ่ม Yield ได้มากกว่าร้อยละ 96
  • การเพิ่มมูลค่า Tail Gas กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบของ Cracking Heaters และ Oleflex Heaters ที่ Olefins Plant ซึ่งสามารถลด Flare Loss ได้ถึง 648,000 Nm3
  • การนำก๊าซที่ไหลออกจากระบบ (Off Gas) จากโรงอะโรเมติกส์ ได้แก่ ก๊าซอีเทน โพรเพน และบิวเทนไปใช้เป็นสารตั้งต้นให้กับโรงโอเลฟินส์ แทนการเผาทิ้ง กว่า 157,000 ตัน/ปี

การนำของเสียไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน

  • บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการลดปริมาณของเสียไปฝังกลบให้เป็นศูนย์และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายตั้งแต่ปี 2558 พร้อมทั้งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยมาตรการการจัดการของเสียตั้งแต่แหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำของเสียไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด
  • การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พนักงานคัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้องภายในอาคารสำนักงาน เช่น การคัดแยกขยะพลาสติก แก้ว กระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับไปผลิตใหม่ การคัดแยกเศษอาหารเพื่อให้ชุมชนไปทำอาหาร และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

มาตรการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการเกิดของเสีย

บริษัทฯ ต่อยอดการดำเนินโครงการซ่อมบำรุงรักษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดของเสียทั้งประเภทของเสียอันตรายและไม่อันตรายที่เกิดจากกิจกรรมการซ่อมบำรุง ตั้งแต่การลดจากแหล่งกำเนิดและการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ อาทิ ปรับเปลี่ยนภาชนะที่ใช้รองรับของเสียเป็นภาชนะหมุนเวียน และปรับแนวทางการจัดการน้ำเสียความเข้มข้นสูงจากการล้างอุปกรณ์โดยการบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนการส่งกำจัด โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PPCL)

ลดปริมาณของเสีย

ตัน

ลดค่าใช้จ่าย

ล้านบาท

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า