GC_ISR_2021

Shifting toward the global challenge, a Net Zero carbon emissions is our new challenge to achieve within 2050 as to balance the growth of the business and sustainable outcome. The Decarbonization method is brought into the following 3 approaches. DECARBONIZATION PATHWAYS Approach to reduce carbon emissions to achieve the net zero goal แนวทางลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมาย Net Zero มุ่งสู่ความท้าทายระดับโลกด้วยเป้าหมายการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ และผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ด้วยแนวทาง Decarbonization ที่ขับเคลื่อนด้วย 3 เสาหลัก คือ EFFICIENCY-DRIVEN COMPENSATION-DRIVEN PORTFOLIO-DRIVEN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำ �เนินงาน ลดการปล่อยของเสีย To increase operational efficiency and reduce waste emissions เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาว สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ � โดยยังคงรักษา การเติบโตขององค์กร To transform business portfolio over the long-term into a low-carbon business, while maintaining corporate growth ประยุกต์วิธีดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ และค้นหาเทคโนโลยีดูดซับคาร์บอนมาสนับสนุน การดำ �เนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด To apply Nature-base and Technology-base Solutions to effectively drive decarbonization achieves to reach Net Zero

WE HAVE BECOME A ROBUST ORGANIZATION สุขภาพองค์กรแข็งแรง จากการเพิ่มพูน ประสบการณ์อยู่เสมอ GC SPIRIT/ 4 CORE BEHAVIORS CULTURE การสร้างวัฒนธรรม องค์กร KNOWLEDGE ความรู้ ETHICS คุณธรรม RISKS MANAGEMENT, QUALITY IMPROVEMENT AND INCREASE RESILIENT TO CONTINUOUSLY MAINTAINING PROFITABILITY การบริหารความเสี่ยง ปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มความยืดหยุ่น เพื่อคงกำ �ไรอย่างต่อเนื่อง CONTINUOUS OPTIMIZATION OF NATURAL RESOURCES USAGES HAS MADE GC WHO WE ARE TODAY การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างรู้คุณค่า และพัฒนา เป็น GC ในปัจจุบัน CONSTANT SELF-IMPROVEMENT AND PERSEVERANCE ปรับปรุงตัวตลอดเวลา มีความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อ MODERATION พอประมาณ SELF-IMMUNITY มีภูมิคุŒ มกัน REASONABLENESS มีเหตุผล Among the many aspirations of PTT Global Chemical Public Company Limited lies our dedication to the adoption of the wise words of His Late Majesty King Bhumibol Adulyadej. We have adopted the principles of the Philosophy of Sufficiency Economy in our operations. His Late Majesty’s philosophy is guidance for the people of Thailand regardless of their social standing. It steers us towards the middle path, the path of sufficiency, which is comprised of moderation, reasonableness and self-immunitybasedonconditionsof knowledgeandvirtue. หนึ่งในสิ่งที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) พึงกระทำ �อยู‹ เสมอ คือการนŒ อมนำ �แนวพระราชดำ �รัสของพระบาท สม เ ด็จพร ะ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เ ดชมาปรับ ใ ช Œ กับ การดำ �เนินธุรกิจของเรา โดยนŒ อมนำ �ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งช‹ วยชี้นำ �แนวทางการดำ �รงอยู‹ และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ใหŒ อยู‹ ในทางสายกลางและมีความพอเพียง อันประกอบไปดŒ วย ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ Œ มกัน บนเงื่อนไขความรู Œ และคุณธรรม

GC firmly believe that the true responsibility of us as a member of the earth are to protect, preserve and maintain the natural resources to forward the better world to the next generation. As a global leader in chemical business, we strive to build up a quality of life, and the balanced growth of business in tandem with sustainable outcomes. GC also has the strong intention to be part of the climate change resolving with the new challenge to Net Zero emission by 2050, and maintain the global leader in sustainability with the coordination of every stakeholders to balance all economic, social, and environmental aspects. Let us all join this mission to provide the sustainable future for our planet… Together To Net Zero GC เชื่อว่าความรับผิดชอบที่แท้จริงของเราในฐานะประชากรของโลกใบนี้ คือการปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากร เพื่อส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิมให้แก่คนรุ่นต่อไป ในฐานะผู้น� ำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยค� ำนึงถึงการรักษาสมดุลระหว่าง กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ ไปกับการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ซึ่ง GC มีเจตจ� ำนงอันแน่วแน่ที่จะร่วมแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างจริงจัง โดยก้าวสู่ความท้าทายใหม่ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 พร้อมรักษาความเป็นผู้น� ำด้านความยั่งยืนระดับสากลด้วยการร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน เพื่อครอบคลุมการด� ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มาขับเคลื่อนพันธกิจอันยิ่งใหญ่นี้ร่วมกัน เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกของเรา… Together To Net Zero TOGETHER TO Net Zero

SUSTAINABILITY POLICY 6 นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS MAPPING 8 GC SUSTAINABILITY IN FOCUS 10 MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 14 AND THE CEO & PRESIDENT สารจากประธานกรรมการ และสารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ AWARDS AND RECOGNITIONS 18 รางวัลแห่งความสำ �เร็จ RESPONDING TO THE IMPACT OF COVID-19 22 การรับมือกับผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ABOUT THIS REPORT เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ ABOUT THIS REPORT 30 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ OUR BUSINESS ธุรกิจของเรา VISION, MISSION AND OPERATIONAL STRATEGY 36 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำ �เนินงาน BUSINESS VALUE CHAIN 44 แผนผังธุรกิจ BUSINESS EXPANSION TO INTERNATIONAL 46 ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ STAKEHOLDER ENGAGEMENT 48 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย REPORT CONTENT DEFINING PROCESS 52 กระบวนการกำ �หนดเนื้อหาการรายงาน BUSINESS VALUE CREATION 64 รูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ RISK MANAGEMENT AND 66 INTERNAL CONTROL SYSTEM การบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน CORPORATE GOVERNANCE, BUSINESS 92 CODE OF CONDUCT AND CORPORATE COMPLIANCE การกำ �กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง CONTENT สารบัญ

OUR STRATEGY IN ACTION กลยุทธ์การดำ �เนินงาน PORTFOLIO-DRIVEN PORTFOLIO-DRIVEN OFFER THE BEST & 141 STOP THE WASTE การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและการสร้างความร่วมมือ ในการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร EFFICIENCY-DRIVEN EFFICIENCY-DRIVEN RESPONSIBLE 109 PRODUCTION การผลิตที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ENERGY & CLIMATE CHANGE 114 MANAGEMENT การบริหารจัดการพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ SUSTAINABLE WATER 124 MANAGEMENT การบริหารจัดการน้ำ �อย่างยั่งยืน WASTE MANAGEMENT 130 การบริหารจัดการของเสีย AIR QUALITY CONTROL 135 การควบคุมคุณภาพอากาศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 176 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 190 การบริหารจัดการโซ่อุปทาน INNOVATION MANAGEMENT 204 การบริหารจัดการนวัตกรรม EMPLOYEE VALUE 215 คุณค่าของพนักงาน INFORMATION SECURITY/ 237 CYBERSECURITY GOVERNANCE ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ COMPENSATION-DRIVEN COMPENSATION-DRIVEN 167 การชดเชยคาร์บอน FINANCIAL HIGHLIGHTS ข้อมูลสำ �คัญทางการเงิน FINANCIAL HIGHLIGHTS 254 ข้อมูลสำ �คัญทางการเงิน APPENDIX ภาคผนวก UN GLOBAL COMPACT 259 COMMUNICATION ON PROGRESS การรายงานความก้าวหน้า การปฏิบัติตามเกณฑ์ GRI CONTENT INDEX 260 การปฏิบัติตามเกณฑ์ GRI INDEPENDENT ASSURANCE 272 การตรวจรับรอง DISCLOSURE IN THE ALIGNMENT WITH TCFD 274 ENABLING STRATEGY 175 กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กร

6 PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) Sustainability Policy At GC, we understand sustainability as conducting our business with consideration of all three pillars - economy, society and the environment - in all that we do. We believe that a balance can be achieved if we remain focus and open to new innovation and concepts. นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ� ำกัด (มหาชน) เชื่อว่า การด� ำเนินธุรกิจอย่ างยั่งยืนจ� ำเป็นจะต้องพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกๆ กิจการที่บริษัทฯ ด� ำเนินการ โดยบริษัทฯ เชื่อว่า ความสมดุลใน 3 ประเด็นหลักนี้สามารถท� ำได้ หากเรามุ่งมั่น ในการพัฒนานวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ Creating Chemistry Innovation for a Healthy and SUSTAINABLE FUTURE

FINANCIAL HIGHLIGHTS ABOUT THIS REPORT SUSTAINABILITY POLICY OUR BUSINESS OUR STRATEGY IN ACTION APPENDIX 7 INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021 รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ �ปี 2564 In line with GC’s vision to be “A Leading Global Chemical Company for Better Living” and GC’s mission of sustainable growth, this sustainability policy forms the first part of our sustainability framework, which we will seek to deliver a better tomorrow to our stakeholders, through our management and employees. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็น “ผู้น� ำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” และพันธกิจ ในการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนนี้เป็นต้นแบบของกรอบความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อใช้ใน การส่งมอบอนาคตที่ดีขึ้นให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ We aim to grow our company through the adoption of sustainable principles in our daily business practices. We seek to achieve this through the incorporation of innovation both strategically and operationally to achieve sustainable business growth. As a g l oba l company , we are committed to continue embracing the principles of UN Global Compact L E A D l e v e l , w h i c h w e w i l l continuously seek to integrate into every area of our operations creating va l ue and cont r i but i ng to our stakeholders and the world around us. We value our place in the environment and seek to assure of corporate responsibility by driving change for the betterment of our environment through our operations and that of our supply chain. We believe the drive f o r i n n o v a t i o n w i l l h e l p u s del i ver bet ter products to our customers and reduce our impact on the environment throughout the supply chain. บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร ให้เติบโต โดยยึดหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืน มาใช้ ในการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการน� ำนวัตกรรมไปใช้ทั้งในเชิงกลยุทธ์ และการด� ำเนินงานเพื่อให้ ธุรกิจเติบโต อย่างยั่งยืน ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก บริษัทฯ มีความมุ่ งมั่นในการปฏิบัติตามเกณฑ์ ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact LEAD level ) อย่างต่อเนื่องในทุกด้านของการด� ำเนินงาน ของบริษัทฯ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วน ได้เสียของบริษัทฯ และโลกของเรา บริษัทฯ เข้ าใจและให้คุณค่าในการเป็น ส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม และแสดงออก ถึงความรับผิดชอบ โดยการขับเคลื่อน ให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ให้ ดีขึ้น ผ่ านกระบวนการด� ำเนินงาน ตลอดโซ่ อุปทานเพราะบริษัทฯ เชื่อว่ า การขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมจะช่วยให้ บริษัทฯ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้า พร้อมทั้งช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดโซ่อุปทาน WELL-BEING SOCIETY BETTER ENVIRONMENT WEALTHY ECONOMY

C has been conducting the business with onsiderations of risks caused by climate hange. Thus, GC has committed to strive achieve Net Zero target within 2050. C focus on managing resources to chieve efficiency and sustainability based n Circular Economy by reusing waste to reduce pollution. GC also implement technology in our operations in tandem with promoting stakeholder engagement. The examples of highlight projects e.g. Low-carbon and Eco-product solutions, Maptaphut Integration (MTPi), application of Internal Carbon Price, and Huai Mahat Forest Restoration Project. MAJOR FOCUS ป้าหมายหลัก GC attempts to drive sustainable industrialization through boosting our competitiveness in technological advancement and innovation research and development. Our engagement in research & development, innovative products and processes contribute to functional environmentally-friendly solutions that enhance quality of life for all. For instance, high quality plastic (Revolve N-1010), Rotomolding product, upcycling products, Bioplastic product, waste oil reutilization etc. C has been well aware of the limitation of tural resources, hence, we incorporate Circular conomy model into our business strategy and stainability targets. Our circular economy rojects support public, private and partnerships engage in resource efficiency and sustainable nsumption in actions. For example, Zero Waste to Landfill, Green Turnaround Project, End-to-End Waste Management, and Community Waste Model. To be a part that contribute to create a future that we all want to forward to the next generations, GC strives to promote the achievement of United Nations Sustainable Development Goals through our performances. GC has been evaluated the linkage between our strategy and the SDGs on annual basis, the evaluation result for 2021 is as follows: เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสรรค์สร้างอนาคตที่เราต้องการส่งมอบให้แก่รุ่นต่อไป บริษัทฯ ยึดมั่น ในการด� ำเนินงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยได้ประเมินความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ เป็นประจ� ำทุกปี โดยผลของการประเมินปี 2564 มีดังนี้ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS MAPPING

MINOR FOCUS เป้าหมายรอง OTHER SDGS เป้าหมาย SDGs อื่น ๆ GC aware that water is essential to life, so ensuring that quality water will be available and sufficient to both corporate and consumer is one of the main missions of GC. GC has been achieved this through sustainable water management that covers water stewardship as to maximize efficiency of water use throughout supply chain and water resilience as to collaborate with joint venture to preserve water resource. GC has been actively participating in international sustainability associations among leading organizations to leverage knowledge and potential practices that fit GC’s business operations. GC recognizes that moving toward Net Zero and growth with sustainability, cannot be achieved without cooperation with external entity. There are many projects that collaborate with both national government sector and local communities e.g. being a member of Federation of Thai Industries, Community Waste Model project, Social Enterprise of the Development of Winter Agriculture, etc. GC has been contributing to eradicate poverty in all forms through conducting Social Enterprise (SE) and Creating Shared Value (CSV) projects, and providing fair compensations and economic resources to enterprise’s workers. GC has been promoting inclusive and sustainable economic growth for the society through job creation projects, career development projects, and knowledge enhancement projects. GC has respected to human rights of all person and strictly adhered with GC’s intensive human resource process, to ensure inclusive opportunity and equal remuneration or benefits for our employees and contractors along the supply chain. Even though, GC does not has operation in world heritage area, but GC has been working to reduce degradation and promote biodiversity in the area where we operate through reforestation project. GC has policies and guidelines in place to ensure inclusive society. GC has been collaborating with the world leading organizations to identify alternative solutions to transform global food and agricultural production towards sustainability to support to end hunger. GC has also conveyed projects that dedicated to educate domestic partnerships and small-scale food producers to align with better utilization of natural resources. By ensuring equitable quality education for all, GC has been offering several scholarships in the areas of quality science and STEM to vocational school and tertiary students all over the country. GC has been working closely with the government and public sectors to promote education priorities and enforce zero-tolerance learning opportunities in local communities. GC has been ensuring healthy lives and promoting well-being and safety for society. While facing unprecedented pandemic, GC ensures equitable accessibility in health services through donation programs and joint efforts to deliver medical innovations, including deliverables such as CoviClear Portals, Protective suite, and hand sanitizer, etc. Our Work From Home policy, B-CAREs Safety Culture and Off the Job safety programs also support all stakeholders’ health and safety. GC also provided support all staff to be fully vaccinated for Covid-19 prevention. GC highly values gender equality, not only within GC’s business operation, but also throughout the supply chain. This is to ensure zero human rights impacts throughout the supply chain. GC has been striving to invest in renewable energy technology and integrate green initiatives into its business operations by aiming to reduce the consumption of fossil fuels. For instance, GC invested millions in the installation of solar rooftop. Moreover, GC enhances energy efficiency and reduce energy consumption in production process and offices. GC has been pursuing achievement on the protection of marine resources by strictly complying with regulatory requirements and obligations related to water withdrawal and discharge. GC has also launched projects that conserve marine ecosystem, namely Upcycling the Oceans, Thailand, Our Khung BangKachao, GC water conservation programs. Besides having CSR projects that contribute to sustainable tourisms and enhance cultural heritage in the area where we operate, GC also ensure that our business plan does not interupt the world heritage sites.

GC SUSTAINABILITY IN FOCUS 1 Project awarded in Forest & Green Areas of LESS 1 Project registered in Green Forest of T-VER Freshwater Withdrawal Reduction 2.97 million m3 per year GHG Intensity (Scope 1 & 2) 0.37 tons CO 2e per ton production Energy Reduction 1.07 million GJ per year Zero Industrial Waste to Landfill GHG Emissions (Scope 1 & 2) 8.19 million tons CO 2e

New Product Launch 34 products Zero Case of Detrimental Cybersecurity Threat 84 Product Grades received CFR Certification 132 Product Grades received CFP Certification Sale Revenue 465,128 million baht 127 Product Grades received Water Footprint Certification Customer Satisfaction 93% Community Satisfaction 91.25% EBITDA 61,141 million baht R&D Investment 1,068 million baht TRIR 0.41 cases/1 million man-hours Revenue from Upcycling Products 18 million baht

PTT Global Chemical Public Company Limited, or GC has been rated number one in the world for sustainability for the third consecutive year. Chemistry for Better Living As a global market leader driven by our “Chemistry for Better Living” mission, GC is committed to creating sustainable solutions for all and to operate our business in line with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). consecutive years for in the World for Sustainability in DJSI’s Chemicals Sector 3 GC Rated Number One GC has been resilient in every challenge to create growth opportunities in all aspects บร� ษัท พ� ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หร� อ GC ไดŒ รับการจัดอันดับเปš นสมาชิกในกลุ‹ มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (DJSI) ป‚ 2564 อันดับ 1 ของโลกต‹ อเนื่องเปš นป‚ ที่ 3 เราไม‹ หยุดพัฒนา และต‹ อยอดนวัตกรรมเคมีภัณฑ ที่อยู‹ รอบตัวทุก ๆ คน รวมทั้งดูแลผูŒ มีส‹ วนไดŒ เสียและพันธมิตร ตอกย้ำการเปš นองค กรชั้นนำระดับโลกอย‹ างแทŒ จร� ง สอดคลŒ องกับเป‡ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของโลก และประเทศไทย

14 PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) Mr. Kongkrapan Intarajang นายคงกระพัน อินทรแจ้ง Chief Executive Officer & President ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ Mr. Piyasvasti Amranand นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ Chairman ประธานกรรมการ MESSAGE FROM THE CHAIRMAN AND THE CEO & PRESIDENT สารจากประธานกรรมการ และสารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

15 INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021 รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ �ปี 2564 TOGETHER TO Net Zero บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ� ำกัด (มหาชน) ให้ความส� ำคัญ ในการติดตาม และประเมินสถานการณ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งก� ำหนดแผนกลยุทธ์และการด� ำเนิน ธุรกิจที่สอดรับกับแนวโน้มต่างๆ ของสถานการณ์ความเป็นไป ของโลก (Global Megatrends) โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ ทางการแข่งขัน พร้อมต่อยอดธุรกิจสู่ระดับสากลเพื่อการเติบโต อย่างยั่งยืน ภายใต้สมดุล 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และ การด� ำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Environmental – Social – Governance: ESG) รวมถึงกรอบเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ซึ่งสะท้อนผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ส� ำคัญ ได้แก่ (1) Step Change ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ (2) Step Out แสวงหาโอกาสการเติบโต ในธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต รวมถึงขยายธุรกิจในต่างประเทศ และ (3) Step Up การน� ำหลัก ความยั่งยืนมาเป็นพื้นฐานในการด� ำเนินธุรกิจ รักษาความเป็น องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในระดับสากล PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) accentuates the continuous monitoring and assessment of the situation in the short-term and long-term, while formulating strategic business plans consistent with the Global Megatrends. GC focuses upon enhancing competitiveness and readying for business expansion across the international stage. We strive to achieve sustainable growth based on the balance of envi ronmental , social , and governance (ESG) dimensions, as well as the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs). Such efforts are reflected through GC’s three key strategies, which are (1) Step Change - uplift and enhance competitiveness and create value added products, (2) Step Out - explore opportunities for new business growth to meet the future market demand and overseas business expansions, and (3) Step Up – utilize sustainability as a foundation of business in order to become a global model in sustainability. 2021 was a challenging year for business operators across the globe despite signs of economic recovery in certain regions. The new COVID variants have caused widespread impact to our society and the business sector. The recent rise in awareness of climate change issues has also hastened the need to reshape policies and measures that are both limitations and opportunities that affect business operations in the long run. ปี 2564 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายส� ำหรับผู้ประกอบการทั่วโลกแม้ว่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ในบางภูมิภาคก็ตาม การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ ใหม่ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และกระจายไปสู่ ภาคธุรกิจ รวมถึงการตื่นตัวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นการเร่งผลักดันให้มี การก� ำหนดนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่อาจเป็นทั้งข้อจ� ำกัด และโอกาสต่อการด� ำเนินธุรกิจในระยะยาว FINANCIAL HIGHLIGHTS ABOUT THIS REPORT MESSAGE FROM OUR CHAIRMAN AND CEO OUR BUSINESS OUR STRATEGY IN ACTION APPENDIX

16 PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) นับเป็นอีกก้าวส� ำคัญในฐานะผู้น� ำด้านความยั่งยืนระดับสากล บริษัทฯ ได้ แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการมีส่ วนร่ วมใน ความตกลงปารีสตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยตั้งเป้าหมาย Together To Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ขอบเขต 1 และ 2 ร้อยละ 20 ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายใน ปี 2593 โดยมีแผนการด� ำเนินงานที่ชัดเจน มีโครงสร้าง การบริหารจัดการ และงบประมาณรองรับผ่านการด� ำเนินงาน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ Efficiency-Driven : เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน และน� ำเทคโนโลยีใหม่ ที่มีการปล่อย GHG น้อยที่สุดมาปรับใช้ Portfolio-Driven : ปรับโครงสร้างธุรกิจ มุ่งเน้นธุรกิจเคมีภัณฑ์ ชนิดพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และธุรกิจคาร์บอนต�่ ำ ในขณะที่ยังสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ พร้อมน� ำหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้อย่างบูรณาการเพื่อสร้างทางเลือก ให้กับลูกค้าสามารถลดคาร์บอน และบริหารจัดการพลาสติก ใช้แล้วอย่างถูกวิธี Compensation-Driven : การใช้เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน ที่มีประสิทธิภาพสูง และชดเชยคาร์บอนที่เหลือด้วยการดูดซับ คาร์บอนจากธรรมชาติ การมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Together To Net Zero นอกจากจะช่วยลดผลกระทบที่อาจ เกิดกับการด� ำเนินธุรกิจในอนาคต ยังเป็นการสร้างโอกาส การเติบโตทางธุรกิจ พัฒนาคุณภาพผลก� ำไรได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ประสบความส� ำเร็จในการขยาย การลงทุนในบริษัท allnex Holding GmbH ซึ่งเป็นผู้น� ำ อันดับหนึ่งของโลกในธุรกิจ Industrial Coating Resins และ Additives (ธุรกิจผลิตภัณฑ์เรซินชนิดพิเศษเพื่อใช้ในการผลิต สารเคลือบอุตสาหกรรมและสารเติมแต่ง) สอดคล้องกับ กลยุทธ์หลักในการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ผสานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และส่งเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น บริษัทฯ ขยายขอบเขตการด� ำเนินงาน และผสาน ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดโซ่คุณค่าในการมุ่งสู่ เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ลงร้อยละ 50 ภายในปี 2593 ซึ่งการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่ ำ บริษัทฯ ต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วนเพื่อเข้าถึง เทคโนโลยี และประเมินความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ เช่น การเพิ่ม สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และ GC has taken a pivotal step in our role as a global sustainability leader by asserting our stand in partaking to the Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and announcing the ‘Together To Net Zero’ framework to achieve the target of Scope 1 and 2 greenhouse gas emissions reduction by 20 percent within 2030 and aiming to achieve net zero emissions by 2050. The framework has a clear three-pronged action plan, comprising of: Efficiency-Driven: Streamlining production processes and improving efficiency, shifting to renewable energy, and employing advanced low greenhouse gas emissions technology. Portfolio-Driven: Adjusting business structure to focus on specialty environmental ly friendly chemical products and low-carbon businesses while achieving positive outcomes and incorporating the principles of Circular Economy to increase carbon reduction and appropriate plastic management options for customers. Compensation-Driven: Implementing highly efficient carbon storage technology and offsetting residual carbon with nature-based solutions. Besides reducing potential impacts on future business operations, GC’s Net Zero Target also creates opportunities for business growth and improves the quality of profits in a sustainable manner. In 2021, GC succeeded in expanding investment in allnex Holding GmbH, the top global leader in Industrial Coating Resins and Additives (specialty resins used in the production of industrial coating). This accomplishment is in line with our key strategy to increase the proportion of specialty chemicals business, combine eco-friendly innovations with advanced technology, and promote sustainable business strength. GC has also expanded the scope of our operations and joined forces with stakeholders throughout the value chain to halve Scope 3 greenhouse gas emissions by 2050. In our transition towards the low-carbon business, GC must rely on our partnership with various sectors to gain access to technology and assess business feasibility; for instance, increasing the proportion of renewable energy consumption and

FINANCIAL HIGHLIGHTS ABOUT THIS REPORT MESSAGE FROM OUR CHAIRMAN AND CEO OUR BUSINESS OUR STRATEGY IN ACTION APPENDIX 17 INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021 รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ �ปี 2564 การลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อดักจับคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS) เนื่องจากเป็นการลงทุน ขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ยังคง รักษาความสามารถการแข่งขันควบคู่กับการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย สอดรับกับความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับมือกับความท้าทาย และรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในอนาคต บริษัทฯ ปรับองค์กรให้มีความคล่องตัวโดยมี การด� ำเนินงานผ่านโครงการ FiT ซึ่งมุ่งเน้นปรับกระบวนการ ท� ำงานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล ลดระยะเวลาในการ ท� ำงาน พร้อมน� ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ รวมถึงพัฒนา บุคลากร เพิ่มพูน และปรับทักษะพนักงาน (Upskill/Reskill) จากรากฐานที่มั่นคง และผลการด� ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้น� ำอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จากดัชนี ความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) และยังได้รับผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สูงสุด ในประเทศไทย และได้รับผลการประเมินด้านการบริหาร จัดการน�้ ำ (Water Security) ในระดับ A (Leadership Level) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ภายใต้กรอบการประเมินของสถาบัน ประเมินความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือระดับโลก Carbon Disclosure Project (CDP) ความส� ำเร็จด้วยการบูรณาการความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ไม่สามารถด� ำเนินการได้เพียงล� ำพัง หากแต่เกิดจากความร่วมมือกันทั้งจากพนักงาน ผู้บริหาร ภาคีพันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือ ร่วมสร้าง ร่วมริเริ่มสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ พัฒนาโลก ของเราให้น่าอยู่ และยั่งยืนตลอดไป ในนามของคณะกรรมการ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วนที่สนับสนุนบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และหาก ในอนาคตมีความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้วยนวัตกรรมทันสมัย สอดคล้องกับความมุ่งมั่น ของ GC ในการเป็น “เคมี...ที่เข้าถึงทุกความสุข” บนพื้นฐาน ESG เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น สร้างคุณค่า ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และที่ส� ำคัญสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ และโลกใบนี้อย่างยั่งยืนต่อไป investing in Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) , etc. Such large investment requi res corresponding capital outlays, therefore, GC must ensure that the company will still be able to preserve our competitiveness as we embark on the mission to achieve our greenhouse gas reduction target while also meeting stakeholders’ expectations. To address challenges and support future business growth, GC has implemented the FiT Project to streamline our organization for more agility. The FiT project focuses on efficiency improvement, and eliminating redundant work processes while also implementing digital technology and upskilling/ reskilling the employees as part of our human capital development. Thanks to our robust foundation and efficient performance, GC has received the No. 1 global ranking in the Chemicals Sector of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) for the third consecutive year. The company has also earned the highest ranking in Thailand for Climate Change Management and scoring “A” (Leadership Level - the highest rank), in Water Security based on the assessment framework of the Carbon Disclosure Project (CDP), a globally trusted assessment institute. Our accomplishments, as mentioned above, are the result of integrating sustainability into our business operations. GC could not have attained these accomplishments without the collaboration and support from our employees, executives, partners, and stakeholders who have contributed to jointly create and initiate innovations to develop our country and the world into a better place with everlasting sustainability. On behalf of GC’s Board of Directors, executives, and employees, we would like to extend our sincerest gratitude to all our stakeholders for their continuous support for GC and our subsidiaries. GC shall continue to drive our business as well as develop products and services harnessing advanced technology in accordance with our commitment to create “Chemistry for Better Living” based on ESG to assure good returns to shareholders, create value for stakeholders, and most importantly, sustainably yield benefits for the country and the world.

18 PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) AWARDS AND RECOGNITIONS Our outstanding performance in the economic, social and environmental dimensions in 2021 has been recognized by leading organizations in both national and international levels. Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) GC has been ranked as the first in the 2021 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) in the chemicals sector for three consecutive years and also ranked among the top 10 companies in the DJSI World and Emerging Markets Index for the ninth consecutive year. UN Global Compact LEAD GC is 1 of 38 organizations across the world that has been recognized as Global Compact as Lead level since 2016 driven by commitment on continuous improvement that expanding throughout supply chain to supporting to achieve SDGs. Carbon Disclosure Project (CDP) GC has been rated at Leadership Level in Water Security (A Level) and environmental management in Climate Change (A- Level) by the CDP that is the highest rating in chemicals sector in Thailand. INTERNATIONAL LEVEL MSCI ESG Rating GC has been listed in Top 10th of rating the Commodity Chemicals sector by MSCI. The assessment represents how GC gains investor confidence by running its operations in accordance with the Environmental, Social and Governance (ESG) principles. International Sustainability & Carbon Certificate GC subsidiaries (2 plants) i.e., olefins cracker plant and polyethylene plant, have been certified in sustainability and carbon reduction (ISCC PLUS) by International Sustainability & Carbon Certificate. This proves that GC have commitment and plan to transform the corporate to support bio-economy and circular economy. The Asset Awards GC received Platinum Award for ESG from the Asset Awards 2021, which organized by The Asset magazine, a regional leading financial magazine in Asia. Ecovadis Supplier Sustainability Ratings GC has been evaluated in ESG in gold medal by EcoVadis, that the score is 70 with percentile at 97, has been ranked Top 3% in the Commodity Chemicals sector.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=