04 February 2022

GC ผ่านการรับรองระดับโลกด้านความยั่งยืนในการบริหารจัดการคาร์บอน “ISCC PLUS” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจ ขับเคลื่อนโลกสมดุล ทรัพยากร และความยั่งยืน

Share:

31 มกราคม 2565 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการรับรองมาตรฐานโลก ISCC Plus จากสมาคม International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างความยั่งยืน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า นอกจากการประกาศเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ หรือ Net Zero แล้ว อีกหนึ่งการดำเนินงานที่ GC ให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปรับโครงสร้างการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจโดยใช้หลัก 5Rs ได้แก่ Reduce ลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่ Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และ Refuse การปฏิเสธการใช้ รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในระบบการผลิต ฯลฯ ล่าสุดนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกด้านความยั่งยืน และการลดคาร์บอน “ISCC PLUS” จากองค์กร International Sustainability & Carbon Certification จากโรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration Plant : ORP) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene : LDPE) และ เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene : LLDPE) ซึ่งมีการนำวัตถุดิบทางเลือกได้แก่ วัตถุดิบชีวภาพ และวัตถุดิบหมุนเวียนมาผลิตร่วมกับวัตถุดิบเดิมด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยลดการใช้วัตถุดิบจากน้ำมันดิบซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยังคงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานและคุณภาพสูง

ความสำเร็จในครั้งนี้ ตอกย้ำว่า GC มีความมุ่งมั่นในการผลักดันและร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า และพันธมิตรในการเป็น “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข” มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับการบูรณาการหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และ GC ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อรักษาสมดุลให้กับโลกใบนี้ ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)

ISCC คือ การรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ เป็นระบบการรับรองความยั่งยืน ชั้นนำระดับโลกเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก โดยเป็นระบบการออกใบรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนนี้ จะมอบให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านความยั่งยืน

#GC #GCChemistryForBetterLiving #GCเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

News

News
17 July 2020
GC Partners with Companies and Designers to Unveil ECO-Design from the ‘Upcycling Upstyling’ project
Read More
News
19 June 2020
GC, KMUTNB, VISTEC, and Polyfoam team up to develop and provide “The Shared Robot” or “Medical robotics” to the Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University [Krungthep Turakij]
Read More
News
19 June 2020
GC and partners join together to produce ‘the shared robot’ to Vajira Hospital and Somdej Phranangchaosirikit Hospital [The Bangkok Insight]
Read More