25 December 2018

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจีซี นำ 30 เชฟชุมชนจากทั่วประเทศ โชว์เมนูอาหารถิ่น “โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสอาหารถิ่นรสเด็ดต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ ร้านเชฟชุมชนทั่วประเทศ

Share:

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำผู้บริหารหน่วยงานร่วมดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชฟชุมพล แจ้งไพร มิชลินสตาร์เชฟอาหารไทย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร GC และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเชฟชุมชน จำนวน 30 ชุมชนจากทั่วประเทศไทย นำเสนอผลงานเมนูเด็ดท้องถิ่น ที่ได้รับการยกระดับมาตรฐาน พร้อมนำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ได้ส่งเสริมให้เชฟชุมชนมีความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จากโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยว เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Tourism) นอกจากนี้ยังได้เชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ร่วมปรุงเมนูอาหารถิ่นกับตัวแทนเชฟชุมชน และเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติอาหารถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ณ ร้านอาหารเชฟชุมชนทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จัดทำโครงการ “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทย อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารให้กับประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาหารไทยของชุมชน พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเป็นรูปธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมเป็น ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำระบบการพัฒนาชุมชนอย่างใกล้ชิด

โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เป็นการต่อยอดและนำโมเดลการพัฒนามาจากโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง ซึ่ง GC ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 และประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถให้กับเชฟชุมชนในจังหวัดระยอง มีการกระจายรายได้ และเกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารแห่งใหม่ของชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดความยั่งยืนร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนด้วย ในปี 2561 นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงเกิดแนวคิดในการขยายผลการพัฒนาเชฟชุมชน และร้านอาหารเชฟชุมชนในทุกภาคทั่วประเทศไทย ตั้งแต่เชียงแสนไปจนถึงเบตง ซึ่งนอกจากชุมชนเหล่านี้จะได้องค์ความรู้ในการประกอบอาหารไทยและธุรกิจร้านอาหารในชุมชนแล้ว ยังได้เครือข่ายชุมชนจากทุกภาคทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชนระหว่างกัน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “การสร้างร้านอาหารเชฟชุมชน เป็นเสมือนการสร้างอุปทานให้กับธุรกิจท่องเที่ยวในเรื่องการท่องเที่ยว เชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) เพราะในปัจจุบันความต้องการของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทั้งนี้ การอยู่บนรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยร้านอาหารเชฟชุมชนจะต้องมุ่งเน้นอัตลักษณ์และคุณภาพ ของอาหาร รวมถึงความสุขที่ทั้งนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนจะได้รับได้สองฝ่าย มีการสืบทอดสูตรเมนู อาหารถิ่นไปยังลูกหลานคนรุ่นหลัง เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีคุณค่า และสืบทอดต่อไปรุ่นต่อรุ่น ทั้งนี้ คาดหวังให้ร้านอาหารเชฟชุมชนพัฒนาไปข้างหน้าด้วยกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างชุมชน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวัตถุดิบท้องถิ่นระหว่างชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน”

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “GC ได้ให้การสนับสนุน โดยการนำนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในโครงการ ส่งเสริมด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน โดยได้จัดทำบรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ในคอลเลคชั่น Rethink #คิดก่อนเท ให้กับเชฟชุมชน เพื่อบรรจุอาหารสำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าที่นำกลับบ้าน ซึ่งเป็นโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดร้าน โดยบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย สามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟโดยเปิดฝาอุ่นได้ถึง 120 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ BioPBS™ ซึ่งเหมาะกับการจัดกิจกรรมพิเศษ สามารถทิ้งไปพร้อมๆ กับขยะอินทรีย์หรือเศษอาหาร โดยสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติด้วยองค์ประกอบที่เหมาะสมภายใน 180 วัน พร้อมกันนี้ยังได้สร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยการจัดทำชั้นวางจำหน่ายสินค้าของฝากให้กับชุมชน ซึ่งผลิตจากกล่องนมรีไซเคิล และจัดทำชุดแต่งกายเชฟชุมชนที่ผลิตจากเส้นใย ขวดพลาสติก (PET) รีไซเคิล รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกวิธี การคัดแยกและทิ้งขยะอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการตอกย้ำและปลูกจิตสำนึกให้เชฟชุมชนมีแนวคิดการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าที่สุด”

สำหรับเชฟชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนั้น ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมีเซเลบริตี้เชฟและจิตอาสาชื่อดัง ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน พร้อมพัฒนาเมนูเด็ดของท้องถิ่นที่รังสรรค์โดยเชฟชุมชน ให้มีมาตรฐานทั้งในด้านรสชาติ ภาพลักษณ์ คุณภาพ และความสะอาด ตลอดจนจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการพัฒนาเมนูอาหารถิ่นและเมนูอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยว (Amazing Thai Taste) นำโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร มิชลินสตาร์เชฟอาหารไทย เชฟเดวิด ทอมป์สัน มิชลินสตาร์เชฟอาหารไทยคนแรกของโลก มาดามนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ เชฟหญิงไทยผู้สร้างร้านอาหารไทย บลู เอเลฟเฟ่นท์ อาจารย์วันดี ณ สงขลา อาจารย์แม่แห่งวงการอาหารไทย เชฟนิก วิพิทธิจักษ์ พิทยานนท์ นักออกแบบอาหารโด่งดังระดับโลก เชฟแอนดี้ ยังเอกสกุล มิชลินสตาร์เชฟอาหารไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ 30 เชฟชุมชนดังกล่าว ได้จัดตั้งร้านอาหารเชฟชุมชนและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่คงเอกลักษณ์และวิถีชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในเมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวภายในต้นปี 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

รายชื่อเชฟชุมชน จำนวน 30 ชุมชนจากทั่วประเทศ
ที่เข้าร่วมโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ภาคตะวันออก

 1. ชื่อชุมชน บ้านตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี
  เมนูอาหารถิ่น แกงไก่กะลา
  ติดต่อ คุณวันดี ​ประกอบธรรม โทรศัพท์ 098-412-1712
 2. ชื่อชุมชน ไร่หลักทอง จังหวัดชลบุรี
  เมนูอาหารถิ่น ปลาส้มทอด
  ติดต่อ คุณสุกลภัทร ใจจรูญ โทรศัพท์ 085-393-8755
 3. ชื่อชุมชน บ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
  เมนูอาหารถิ่น แกงส้มผักกระชับ
  ติดต่อ คุณสารภี ถวิล โทรศัพท์ 085-433-4651
 4. ชื่อชุมชน เทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
  เมนูอาหารถิ่น แกงหมูระยอง
  ติดต่อ คุณมานิดา หยาดทอง โทรศัพท์ 061-837-9991
 5. ชื่อชุมชน เขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี
  เมนูอาหารถิ่น ข้าวระกำขยำปู
  ติดต่อ คุณนงลักษณ์ มณีรัตน์ โทรศัพท์ 061-837-9991

ภาคกลาง

 1. ชื่อชุมชน บ้านดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี
  เมนูอาหารถิ่น แกงไก่อารมณ์ดี
  ติดต่อ คุณแวว สว่างแจ้ง โทรศัพท์ 083-308-8144
 2. ชื่อชุมชน ศรีประจัน จังหวัดสุพรรณบุรี
  เมนูอาหารถิ่น แกงบวน
  ติดต่อ คุณแววดาว มุขด้วง โทรศัพท์ 086-395-4199
 3. ชื่อชุมชน ไทยพวนบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี
  เมนูอาหารถิ่น หลนปลาร้าไทยพวน
  ติดต่อ คุณสาธุพร สุคันธวิภัติ โทรศัพท์ 099-063-1546
 4. ชื่อชุมชน ถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
  เมนูอาหารถิ่น แกงหัวโหนด
  ติดต่อ คุณชัชชัย นาคสุข โทรศัพท์ 099-246-9099
  ติดต่อ คุณดรุณี แก้วคต โทรศัพท์ 086-117-7464
 5. ชื่อชุมชน อ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เมนูอาหารถิ่น ซี่โครงหมูอบสัปปะรด
  ติดต่อ คุณปรีดา พิมพ์สุวรรณ โทรศัพท์ 094-098-7636

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. ชื่อชุมชน บ้านบุไทร จังหวัดนครราชสีมา
  เมนูอาหารถิ่น แหนมเห็ดนางฟ้า
  ติดต่อ คุณวิไลลักษณ์ บุญไต่ตาม โทรศัพท์ 086-880-4419
 2. ชื่อชุมชน บ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา
  เมนูอาหารถิ่น ผัดหมี่โคราช
  ติดต่อ คุณกฤษณา เสงี่ยมกลาง โทรศัพท์ 087-245-9800
 3. ชื่อชุมชน ไทญ้อบ้านโพน จังหวัดนครพนม
  เมนูอาหารถิ่น อั่วปลาดุก
  ติดต่อ คุณสุภวิทย์ พรรณวงศ์ โทรศัพท์ 064-145-5298
 4. ชื่อชุมชน บ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  เมนูอาหารถิ่น กุ้งจ่อมทรงเครื่อง
  ติดต่อ คุณส้มเกลี้ยง สืบวัน โทรศัพท์ 091-829-5163
 5. ชื่อชุมชน บ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย
  เมนูอาหารถิ่น ปลาจุ่มหม้อไฟ
  ติดต่อ คุณปัทมนันท์ จันทำมา โทรศัพท์ 064-152-5882
 6. ชื่อชุมชน เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
  เมนูอาหารถิ่น แกงอ่อมอีสาน
  ติดต่อ คุณนุศรี วิชัยศร โทรศัพท์ 081-718 6904

ภาคเหนือ

 1. ชื่อชุมชน ในเวียง จังหวัดน่าน
  เมนูอาหารถิ่น หมูสามชั้นผัดถั่วเน่า
  ติดต่อ คุณชุติมา ณ น่าน โทรศัพท์ 084-046-6516
 2. ชื่อชุมชน บ่อสวก จังหวัดน่าน
  เมนูอาหารถิ่น ไก่ทอดมะแขว่น
  ติดต่อ คุณกฤติญาณี ปัญญา โทรศัพท์ 093-250-1651
 3. ชื่อชุมชน บ้านแพะหนองห้า จังหวัดลำพูน
  เมนูอาหารถิ่น แกงฮังเลลำไยชมพู
  ติดต่อ คุณสุมินตรา มลกันทาสวัสดิ์ โทรศัพท์ 085-146-2123
 4. ชื่อชุมชน พระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
  เมนูอาหารถิ่น น้ำพริกดำ
  ติดต่อ คุณอัปสรสวรรค์ เขียวขจีไพร โทรศัพท์ 064-469-6002
 5. ชื่อชุมชน บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย
  เมนูอาหารถิ่น แจ่วหลิม
  ติดต่อ คุณปกรณ์ ศรีลารักษ์ โทรศัพท์ 093-636-5681
 6. ชื่อชุมชน ไทลื้อ จังหวัดพะเยา
  เมนูอาหารถิ่น แอ่งแถะ
  ติดต่อ คุณดรุณี สมฤทธิ์ โทรศัพท์ 088-267-5101
 7. ชื่อชุมชน บ้านคุกพัฒนา จังหวัดสุโขทัย
  เมนูอาหารถิ่น ต้มส้มกะทิปลาเกลือ
  ติดต่อ คุณทรรศวรรณ ลิสวน โทรศัพท์ 089-562-6230
 8. ชื่อชุมชน บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
  เมนูอาหารถิ่น ข้าวเปิ๊ป

ภาคใต้

 1. ชื่อชุมชน ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  เมนูอาหารถิ่น ผัดหมี่ฮกเกี้ยน
  ติดต่อ คุณวิภา ลิ่มทองนพคุณ โทรศัพท์ 081-893-5343
 2. ชื่อชุมชน บ้านแขนน จังหวัดภูเก็ต
  เมนูอาหารถิ่น แกงสมพรหม
  ติดต่อ คุณธัญลักษณ์ จริยะเลอพงษ์ โทรศัพท์ 081–895-6864
 3. ชื่อชุมชน หนองเล จังหวัดกระบี่
  เมนูอาหารถิ่น น้ำชุบคลีเซ๊ะ
  ติดต่อ คุณประไพ มุขศรีประเสริฐ โทรศัพท์ 080-879-3752
 4. ชื่อชุมชน แหลมสัก จังหวัดกระบี่
  เมนูอาหารถิ่น ข้าวคลุกกะปิอันดามัน
  ติดต่อ คุณนิตยา อุ่นเมตตาจิต โทรศัพท์ 081-693-3387
 5. ชื่อชุมชน บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
  เมนูอาหารถิ่น เคยฉลู
  ติดต่อ คุณธิดารัตน์ ประกอบ โทรศัพท์ 087-293-0093
 6. ชื่อชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จังหวัดยะลา
  เมนูอาหารถิ่น ไก่เบตง
  ติดต่อ คุณสาริน แสงเกียรติวงศ์ โทรศัพท์ 084-718-5392

Feature Stories

Feature Stories
12 April 2022
“ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ถนนในฝัน ต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพของพวกเราทุกคน
Read More
Feature Stories
26 June 2020
2020 Tech Trends: Hurry Up or You’ll Miss the Boat (End)
Read More
Feature Stories
15 November 2018
เส้นทางแห่งความสุข...ด้วย Bio Plastics พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้
Read More