09 February 2022

เส้นทางการดำเนินธุรกิจของ GC กับการคว้ารางวัล S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Gold Class

Share:

การจะก้าวไปสู่องค์กรที่ได้รับการยอมรับ และได้รับการรับรองในระดับโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะด้านความยั่งยืน เพราะเป็นสิ่งที่ต้องสั่งสมและมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างยาวนาน และแน่นอนว่าในฐานะองค์กรที่เป็นผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์อย่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่เพิ่งคว้ารางวัล S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Gold Class ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุด จากการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับโลกจาก S&P Global นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาง่ายๆ เช่นกัน ลองไปเจาะเบื้่องหลังของความสำเร็จในครั้งนี้ ที่เกิดจากความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของพนักงานทุกคน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ด้วยการสร้างความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ ดังต่อไปนี้

ด้านเศรษฐกิจ

จากวิกฤตของโควิด 19 สงครามการค้า ไปจนถึงสงครามราคาน้ำมันที่เกิดขึ้น ได้สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อภาคธุรกิจ รวมถึงกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

GC จึงมีเป้าหมายในการวางแผนการดำเนินงานที่ไม่ใช่การรัดเข็มขัด แต่เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการวางสายการผลิตที่เชื่อมต่ออย่างครบวงจร (Integrated Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่สร้างการเติบโตและผลกำไรได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยปรับ portfolio มุ่งเน้นการขยายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ

ปัจจัยสำคัญคือการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ร่วมกับคู่ค้าอย่างเข้าใจ เพื่อให้ผลประกอบการอยู่ในกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้สำเร็จ

ด้านสังคม

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนไปอย่างมาก ทำให้พลาสติกกลายเป็นวัสดุสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด GC จึงได้ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมจากพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะ

จนเกิดเป็นแบรนด์ Greater Care by GC ที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคน อย่างเช่น ชุด PE Gown แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlus ที่ดึงคุณค่าและคุณสมบัติของพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมอบให้โรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป กว่า 4 ล้านชุด รวมทั้งการริเริ่มโครงการ Greater Care Charity by GC & Customers โดยร่วมมือกับคู่ค้าผู้ประกอบการกว่า 84 บริษัท ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมพลาสติกให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบครบวงจร เพื่อมอบให้แก่บุคลากรด่านหน้าและผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม รวมถึงศูนย์พักคอยในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง

นอกจากการช่วยเหลือสังคมภายนอกแล้ว GC ยังให้ความสำคัญคือการดูแลพนักงานคนในครอบครัวของ GC มากที่สุด ผ่านการประกาศนโยบายและมาตรการการป้องกัน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้ห่างไกลจากการติดเชื้อมาเป็นอันดับแรก โดยไม่กระทบต่อการทำงานในภาพรวม

ถึงแม้ในภาวะวิกฤติ แต่ GC ยังคงดูแลพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล ทั้งในเรื่องของการรักษาสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัดตลอดโซ่อุปทาน การให้การอบรม Reskill Upskill แม้ในสถานการณ์ที่ต้องเว้นระยะห่าง โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (Up: Learning Management Platform) ให้มีเนื้อหา และรูปแบบที่มีความหลากหลายครอบคลุมในทุกทักษะที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรม และด้วยรูปแบบการดำเนินงาน Work From Home นี้เอง บริษัทฯ ได้ให้ความใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงานโดยจัดให้มีสายด่วนสุขภาพใจพิชิตอาการยอดฮิต ออฟฟิศซินโดรม กิจกรรม Online Talk และร่วมเล่นเกมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบตัวเอง และวิธีการจัดการความเครียดให้แก่พนักงานเป็นประจำอีกด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อโลก และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิมแก่คนรุ่นต่อไป โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบวนการผลิต โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อลดอัตราการใช้พลังงานให้ต่ำลงอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2) มีแนวโน้มลดลง อีกทั้งยังสามารถลดการใช้พลังงานสะสมได้มากขึ้นเป็นลำดับ

และล่าสุดกับการประกาศแผนความมุ่งมั่นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา Together To Net Zero กับเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กลายเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน และข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกต้องร่วมมือกัน

ทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังของ GC ในการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ผ่านการสร้างสมดุลของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การวางแผนชั่วคราว แต่เป็นการสั่งสมและขับเคลื่อนมาอย่างยาวนาน จนไดัรับการรับรองรางวัล S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Gold Class รวมถึงการเป็นอันดับที่ 1 ของโลกต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemicals Sector) และยังติดอันดับ Top 10 ประเภท ดัชนีโลก (DJSI World) และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ที่เป็นเครื่องหมายของความพยายามและตั้งใจได้อย่างดีที่สุด

Feature Stories

Feature Stories
18 February 2019
Bangkok Design Week 2019: Showcasing Creativity in the Old Town-Charoenkrung Area and Expanding a Lifestyle Trend that is Changing the World
Read More
Feature Stories
17 November 2018
From Waste to Clothes through the 'Upcycling the Oceans, Thailand' Project
Read More
Feature Stories
15 June 2018
PTT Rayong Youth League 2018 Making children’s dreams come true through football
Read More