11 October 2021

GC รับรางวัลหุ้นยั่งยืน THSI อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7

Share:

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ปี 2558-2564) (Thailand Sustainability Investment 2021: THSI) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม สะท้อนถึงการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีการขยายผลสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกในวงกว้าง ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) GC เล็งเห็นปัญหาจากภาวะโลกร้อนที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเป็นสำคัญ ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อเดินหน้าสู่เส้นทางที่จะไปถึง Net Zero ในปี พ.ศ. 2593 ตามข้อตกลงสนธิสัญญาปารีส ด้านสังคม (Social) ในวิกฤติโควิด 19 GC ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก เมื่อภายในเข้มแข็งแล้ว เร่งช่วยเหลือสังคม ทั้งในระดับ ชุมชน จังหวัด และประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเร่งด่วน ตัวอย่างเช่น โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน โครงการ Greater Care by GC เป็นต้น

ด้านบรรษัทภิบาล (Governance) GC จะไม่สามารถเป็นองค์กรยั่งยืนได้เลยหากการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่ง GC เป็นองค์กรแรกๆ ที่ขานรับการทำรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ที่ได้ Integrate รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่สาธารณชนได้รับรู้ และได้รับเกียรติให้เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์แก่บริษัทจดทะเบียนไทยรายอื่น ๆ เพื่อร่วมพัฒนาการจัดทำรายงานประจำปีไปในรูปแบบเดียวกัน

News

News
08 June 2022
GC เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบน
Read More
News
02 June 2020
GC Holds its 2020 Annual General Meeting for Shareholders and Implements Measures to Prevent the Spread of COVID-19
Read More
News
20 March 2020
GC and the Ministry of Natural Resources and Environment Join Together to Kick-off the "Model of Integrated Waste Management in National Parks as a Circular Economy Prototype for the Country" Project
Read More