06 June 2018

GC จับมือภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม ประกาศร่วมมือจัดการปัญหาขยะ และการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน

Share:

GC เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะในทะเล จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม ริเริ่ม “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” โดยจะร่วมดำเนินโครงการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570 โดยมีคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมการแถลงข่าวและพิธีลงนาม พร้อมด้วยพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 20 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

คุณปฏิภาณ สุคนธมาน กล่าวว่า “พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC มี Tagline ของบริษัทฯ ที่ว่า Chemistry for Better Living บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากบรรดาขยะและของเหลือใช้พลาสติก โดยได้นำแนวคิดด้าน Circular Economy มาใช้ สำหรับด้านการ Reduce เราลดปริมาณขยะพลาสติก ด้วยการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการ Reuse ได้กำหนดกลยุทธ์ว่า GC จะลดการผลิตสินค้าประเภท Single use plastic ลง และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถใช้ได้หลายครั้ง สุดท้ายคือ การ Recycle เราได้เป็นผู้นำในการดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans เป็นการนำขยะทะเล ส่วนที่เป็นขวดพลาสติกมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น ที่มีมูลค่าสูง และเชื่อว่าการบูรณาการวันนี้จะทำให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกมีความแข็งแรงมากขึ้น”

News

News
27 January 2022
GC และ PTT ส่งมอบเรือพายพลาสติก ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา
Read More
News
01 May 2020
GC provides Face Shields made from GC Group’s PET
Read More
News
08 April 2014
Innovative “Plastic Flapped Sack” under the “InnoPlus” brand is designed to tackle natural disasters [MGRONLINE]
Read More