06 June 2018

GC จับมือภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม ประกาศร่วมมือจัดการปัญหาขยะ และการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน

Share:

GC เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะในทะเล จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม ริเริ่ม “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” โดยจะร่วมดำเนินโครงการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570 โดยมีคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมการแถลงข่าวและพิธีลงนาม พร้อมด้วยพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 20 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

คุณปฏิภาณ สุคนธมาน กล่าวว่า “พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC มี Tagline ของบริษัทฯ ที่ว่า Chemistry for Better Living บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากบรรดาขยะและของเหลือใช้พลาสติก โดยได้นำแนวคิดด้าน Circular Economy มาใช้ สำหรับด้านการ Reduce เราลดปริมาณขยะพลาสติก ด้วยการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการ Reuse ได้กำหนดกลยุทธ์ว่า GC จะลดการผลิตสินค้าประเภท Single use plastic ลง และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถใช้ได้หลายครั้ง สุดท้ายคือ การ Recycle เราได้เป็นผู้นำในการดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans เป็นการนำขยะทะเล ส่วนที่เป็นขวดพลาสติกมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น ที่มีมูลค่าสูง และเชื่อว่าการบูรณาการวันนี้จะทำให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกมีความแข็งแรงมากขึ้น”

News

News
07 June 2022
ผนึก 2 ยักษ์ “ดีพร้อม – GC” ปั้นไบโอพลาสติกสู่เชิงพาณิชย์ ผลิตงานวิจัยใช้กากกัญชง ลดขยะอุตสาหกรรมลง ตั้งธง Bio-Circular-Green
Read More
News
06 November 2019
Rayong Announces its One-Year Waste Management Performance in Developing a Circular Economy Model
Read More
News
27 March 2019
Royal Thai Navy – Navy Wives Association hold the ‘For Hopeful Children’ Project [Khao Sod]
Read More