15 February 2021

GC พัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Share:

ปี 2563 GC ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศให้กับประชาชน โดยใช้หลักการระบบบำบัดแบบเวนทูรีสครับเบอร์ (Venturi Scrubber) ซึ่งเป็นระบบบำบัดอากาศแบบเปียกใช้น้ำเป็นตัวกลางในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ติดมากับมวลอากาศ

ในปีนี้ GC สนับสนุนบุคลากรนักวิจัย และใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Know-How) เพื่อพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศฯ ต้นแบบ รุ่นที่ 2 ใช้หลักการบำบัดด้วยตัวกรอง (Filter) ซึ่งออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพแล้วสำเร็จด้วยดี โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องบำบัดอากาศฯ ต้นแบบ รุ่นที่ 2 จาก ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ กรุงเทพฯ

ดร. คงกระพัน กล่าวว่า “GC ได้พัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศฯ ต้นแบบ รุ่นที่ 2 นี้ เพื่อแบ่งปัน Know-How ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการจัดสร้างเองได้โดยง่ายและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย การสนับสนุนดังกล่าว สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาพึ่งพาตนเอง เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นับเป็นความภาคภูมิใจที่ GC ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยในภาวะวิกฤตฝุ่น PM2.5 ที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้”

News

News
08 December 2020
GC’s Win at the Thailand Corporate Excellence Awards 2020 Highlights the Company’s Excellence in Sustainability
Read More
News
06 April 2020
GC provides medical equipment and gowns to hospitals, supporting the fight against COVID-19 [Khao Sod]
Read More
News
07 December 2019
GC Lights Up an Upcycled Christmas Tree Marking the "333 Years From Versailles to Suan Luang Rama IX" Celebration
Read More