12 March 2021

GC ร่วมบรรยายในงาน “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management”

Share:

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่ง GC มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการลงทุนในโครงการ ปิโตรเคมีมูลค่าสูง ร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนา “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management” พร้อมร่วมบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทย

ดร.ชญาณ์ กล่าวว่า GC มีการลงทุนในเขต EEC ไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมกว่า 1,800 ล้านบาท สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Economy) และยังร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยของประเทศ ผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อบ่มเพาะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

งานสัมมนานี้เป็นการจัดในรูปแบบ Virtual รับวิถี New Normal โดยเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างประเทศเยอรมนี ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

News

News
21 December 2022
GC รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard สูงสุด 3 รางวัล ในงาน 2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard Awards
Read More
News
18 March 2022
GC ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในเวทีผู้นำ โครงการ “Climate Action Leaders Forum รุ่น 1” มุ่งแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
Read More
News
11 June 2018
GC organizes the ‘Recruitment Camp by GC’ to prepare kids in Rayong for potential careers in the EEC [Ruampalang]
Read More