12 March 2021

GC ร่วมบรรยายในงาน “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management”

Share:

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่ง GC มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการลงทุนในโครงการ ปิโตรเคมีมูลค่าสูง ร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนา “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management” พร้อมร่วมบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทย

ดร.ชญาณ์ กล่าวว่า GC มีการลงทุนในเขต EEC ไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมกว่า 1,800 ล้านบาท สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Economy) และยังร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยของประเทศ ผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อบ่มเพาะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

งานสัมมนานี้เป็นการจัดในรูปแบบ Virtual รับวิถี New Normal โดยเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างประเทศเยอรมนี ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

News

News
28 April 2022
GC และ TPBI จับมือลงนามความร่วมมือโครงการ YOUเทิร์น x วน ต่อยอดพัฒนาการจัดการขยะพลาสติกสู่ความยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
Read More
News
04 February 2022
GC ผ่านการรับรองระดับโลกด้านความยั่งยืนในการบริหารจัดการคาร์บอน “ISCC PLUS” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจ ขับเคลื่อนโลกสมดุล ทรัพยากร และความยั่งยืน
Read More
News
09 February 2020
The Chula-Thammasat Traditional Football Match incorporates viral eco-friendly ideas to more efficiently use plastic waste by recycling [Siamrath]
Read More