12 มีนาคม 2564

GC ร่วมบรรยายในงาน “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management”

แชร์:

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่ง GC มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการลงทุนในโครงการ ปิโตรเคมีมูลค่าสูง ร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนา “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management” พร้อมร่วมบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทย

ดร.ชญาณ์ กล่าวว่า GC มีการลงทุนในเขต EEC ไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมกว่า 1,800 ล้านบาท สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Economy) และยังร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยของประเทศ ผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อบ่มเพาะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

งานสัมมนานี้เป็นการจัดในรูปแบบ Virtual รับวิถี New Normal โดยเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างประเทศเยอรมนี ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
09 กันยายน 2565
กนอ. จับมือ GC ลงนาม MOU จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมาย “Net Zero”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
24 กุมภาพันธ์ 2565
GC Group เข้าร่วมลงทุนในกองทุน European Circular Bioeconomy (ECBF) สำเร็จ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “Together To Net Zero” ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำที่มีประสิทธิภาพสูง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
17 ธันวาคม 2563
GC ร่วมกับ EnCo จัดงาน Moment to Give เทศกาลช็อปของขวัญส่งความสุขท้ายปี พร้อมจัดแสดงสินค้าอัพไซคลิง สะท้อนแนวทางการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
อ่านเพิ่มเติม