GC จัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืนในองค์กรอย่างแท้จริง ประกอบด้วย


คณะกรรมการกำกับนโยบายความยั่งยืน
(Sustainability Steering Committee หรือ SSC)

มีหน้าที่บริหารในระดับนโยบาย มีสมาชิกประกอบด้วย

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานกรรมการ
 • ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และผู้บริหารระดับสูงสุดที่อยู่ในคณะจัดการ (Management Committee) เป็นกรรมการ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainability Development Committee หรือ SDC)

มีหน้าที่บริหารในระดับปฏิบัติการ สมาชิกประกอบด้วย

 • ผู้บริหารระดับสูงสุดของสายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธาน
 • ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นกรรมการ

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการกำกับนโยบายความยั่งยืน (SSC)

 • กำหนด และทบทวนนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความเป็นผู้นำ และเป็นต้นแบบองค์กรยั่งยืนของโลก
 • ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักสากล อาทิ DJSI UNGC CDP
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์
 • พิจารณาให้แนวทางการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์องค์กรในเรื่อง การดำเนินงานด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDC)

 • กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาน แผนงาน ดัชนีวัดผลให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกลุ่ม ปตท.
 • ติดตามความเคลื่อนไหนที่เกี่่ยวข้อง และปรับแผนการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
 • กำหนดแนวปฏิบัติ และบูรณาการการดำเนินงาน รวมถึงพัฒนากลไกการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักสากล อาทิ DJSI UNGC CDP
 • พิจารณากลั่นกรอง ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืนอย่างใกล้ชิด
 • สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภานนอกที่มีความรู้ และมีศักยภาพ และสานกลับประโยชน์ต่อองค์กร
 • ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร และบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน