GC จัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืนในองค์กรอย่างแท้จริง ประกอบด้วย


คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainability Development Committee หรือ SDC)

  • ผู้บริหารระดับสูงสุดของสายงานความยั่งยืนขององค์กร
  • ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นกรรมการ

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDC)

  • กำหนดและทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ Decarbonization ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล
  • กำหนดแผนงาน แนวทางปฏิบัติ ดัชนีชี้วัด โดยบูรณาการการดำเนินงานด้าน Decarbonization และการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  • พิจารณากลั่นกรอง ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้าน Decarbonization และด้านความยั่งยืน ให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ
  • กำกับดูแล กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ และ/หรือ ความเห็นประกอบการพิจารณาการลงทุนสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ กรณีที่ผลตอบแทนการลงทุนได้รับผลกระทบอย่างมีนัยะสำคัญด้วยกลไกลราคาคาร์บอนภายใน (Internal carbon pricing)
  • ให้ความเห็นชอบ และ/หรือข้อเสนอแนะ ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
  • สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คณะทำงานฯ) ให้เป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ
  • ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ทรัพยากร และ บุคลากรที่เหมาะสม