บริษัทฯ ดำเนินโครงการพลังงานทางเลือก เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีโครงการที่โดดเด่น อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมหลักให้มากกว่าร้อยละ 7 ในปี 2030

โครงการพลังงานทดแทน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

บริษัทฯ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 2 เมกาวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับการใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ

ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด

กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน

และเพื่อสนับสนุนโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2566 บริษัทฯ ร่วมกับ TotalEnergies ENEOS ได้ดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) บนหลังคาของโรงงาน 5 แห่งของบริษัทฯ เพิ่มเติมโดยทำการติดตั้งแผงโซลาร์กว่า 11,000 แผง ขนาด 6.7 เมกะวัตต์พีก (MWp)

งบประมาณในการดำเนินการ

ล้านบาท

ผลิตพลังงานได้

เมกะวัตต์ชั่วโมง

ลดค่าใช้จ่าย

ล้านบาทต่อปี

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้

ต้น

เทียบเท่าการนำรถออกจากถนน

คัน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating)

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar) ขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมสอดรับกับแนวทางของบริษัทฯ ด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกัน บริษัทฯ ได้ใช้พลังงานสะอาด คือ พลังงานแสงอาทิตย์ มาผลิตไฟฟ้าแบบลอยน้ำ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1.12 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ได้เทียบเท่า 564 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีหรือเทียบเท่า สามารถลดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน ถึง 1 ล้านตัวตลอดอายุสัญญา 20 ปี โดย บริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังโรงงานปิโตรเคมีของ GC Group โครงการนี้เป็นการนำนวัตกรรมด้านพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เม็ดพลาสติก InnoPlus) จากการพัฒนาของGC Group ที่ทนทานต่อการกระแทกทนความร้อนและสารเคมีได้สูง ยืดหยุ่นสามารถขึ้นรูปทรงได้หลายรูปแบบ มาใช้ในโครงการฯ

ใช้พลังงานสะอาด

จิกะจูลต่อปี

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ลดค่าใช้จ่าย

ล้านบาทต่อปี