บริษัทฯ ดำเนินโครงการพลังงานทางเลือก เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีโครงการที่โดดเด่น อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมหลักให้มากกว่าร้อยละ 7 ในปี 2030

โครงการพลังงานทดแทน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

บริษัทฯ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 2 เมกาวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับการใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ

ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด

กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน

เงินลงทุน

ล้านบาท

ลดปริมาณการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

การประหยัดค่าใช้จ่าย

บาทต่อปี

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating)

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar) ขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมสอดรับกับแนวทางของบริษัทฯ ด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกัน บริษัทฯ ได้ใช้พลังงานสะอาด คือ พลังงานแสงอาทิตย์ มาผลิตไฟฟ้าแบบลอยน้ำ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1.12 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ได้เทียบเท่า 564 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีหรือเทียบเท่า สามารถลดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน ถึง 1 ล้านตัวตลอดอายุสัญญา 20 ปี โดย GC มีแผนงานที่จะขยายการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังโรงงานปิโตรเคมีของ GC Group โครงการนี้เป็นการนำนวัตกรรมด้านพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เม็ดพลาสติก InnoPlus) จากการพัฒนาของGC Group ที่ทนทานต่อการกระแทกทนความร้อนและสารเคมีได้สูง ยืดหยุ่นสามารถขึ้นรูปทรงได้หลายรูปแบบ มาใช้ในโครงการฯ

ใช้พลังงานสะอาด

จิกะจูลต่อปี

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ลดค่าใช้จ่าย

ล้านบาทต่อปี