วัฒนธรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS Culture)
GRI 403-2 (2018), 403-3 (2018), 403-4 (2018), 403-6 (2018)

บริษัทฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กรบนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ เรื่องร้องเรียน และการหยุดผลิตอย่างกะทันหัน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “B-CAREs” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีพฤติกรรมการทำงานอย่างปลอดภัย

มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นผู้นำการบริหารจัดการความปลอดภัย (Management Safety Leadership Commitment) ของผู้บริหารแต่ละระดับ และการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งครอบคลุม พนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้าที่สำคัญ เช่น Management Safety and Reliability Walk, Management Safety Speech in Basic Safety Training, Safety Talk, Safety Walk and Observation (SWO) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสื่อสารด้านความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน (Effective Tool Box Talk) ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง การเดินสำรวจกิจกรรมและตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานอย่างเคร่งครัด (Pre-Task Planning Checkpoint) แนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ และกรณีที่อาจเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และการเสียชีวิตจากการทำงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานสามารถหยุดทำงาน หากพบว่างานดังกล่าวมีความไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับวัฒนธรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมีการนำคุณสมบัติหรือลักษณะของวินัยในการปฏิบัติการ (OD Characteristics) ของพนักงานทุกระดับและผู้รับเหมามาสู่การปฏิบัติจริงตามบทบาทหน้าที่ในแต่ละระดับภายใต้โครงการ “B-CAREs in Action by OD”

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงาน โดยจัดทำแผนดูแลสุขภาพพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างานเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Based Line Data) ด้านสุขภาพของพนักงาน โครงการประเมินด้านสุขภาพ (Health Pre-Screening Program) และมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อติดตามผลการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานแต่ละกลุ่ม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน (Occupational Health Illness) ทั้งนี้ ผลการตรวจสุขภาพจะถูกรักษาเป็นความลับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการต่าง ๆ บนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานซึ่งสามารถรับทราบเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

ตัวอย่างโครงการสนับสนุนวัฒนธรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สามารถดูรายละเอียดโครงการโดดเด่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมได้ที่ GC Integrated Sustainability Report 2565 อาทิ

  • โครงการ B-CAREs in Action by OD เพื่อยกระดับความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยการนำคุณสมบัติหรือลักษณะของวินัยในการปฏิบัติการของพนักงานทุกระดับและผู้รับเหมามาสู่การปฏิบัติจริง
  • โครงการ Pre-Task Planning Checkpoint เพื่อให้เจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของงานใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานอย่างเคร่งครัด

GC พร้อมตอบโจทย์การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainability ด้วยการริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Living ไปพร้อม ๆ กับการมุ่งสร้างวัฒนธรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กร เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุบนพื้นฐานของความยั่งยืน