วัฒนธรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS Culture)

บริษัทฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “B-CAREs” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีพฤติกรรมการทำงานอย่างปลอดภัย มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นผู้นำการบริหารจัดการความปลอดภัย (Management Safety Leadership Commitment) ของผู้บริหารแต่ละระดับ และการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

ซึ่งครอบคลุม พนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้าที่สำคัญ เช่น Management Safety and Reliability Walk, Management Safety Speech in Basic Safety Training, Safety Talk, Safety Walk and Observation (SWO) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสื่อสารด้านความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน (Effective Tool Box Talk) ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานสามารถหยุดทำงาน หากพบว่างานดังกล่าวมีความไม่ปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงาน โดยจัดทำแผนดูแลสุขภาพพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างานเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Based Line Data) ด้านสุขภาพของพนักงาน และมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อติดตามผลการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานแต่ละกลุ่ม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน (Occupational Health Illness)

ตัวอย่างโครงการสนับสนุนวัฒนธรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย