เป้าหมาย

เป้าหมายการลดการใช้พลังงานสะสม

ล้านจิกะจูล

หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบจากปีฐาน (ปี 2555)

เป้าหมายผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานภายในกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับชั้นนำ เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันทั่วโลก (Top Quartile Performance in Benchmarking)

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก และได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง บริษัทฯ จึงกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำพลังงานทดแทนมาใช้ เพื่อช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมีแผนในการขยายขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

กระบวนการจัดการพลังงาน

บริษัทฯ มีการจัดการพลังงานที่เป็นเลิศ (GC Energy Excellence Roadmap) โดยทุกโรงงานของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งแสดงถึงการควบคุมดูแลรับผิดชอบการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับชั้นนำ และสามารถลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานอยู่ในระดับชั้นนำ

(โรงงาน)

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

การลดการใช้พลังงานสะสม

(ล้านจิกะจูล)

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย