ประเด็นความยั่งยืน
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการพลังงาน
ระดับผลกระทบ
สูงมาก
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
นักลงทุน
ลูกค้า
ภาครัฐ
พนักงาน
คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ

เป้าหมาย

เป้าหมายการลดการใช้พลังงานสะสม (Accumulative Energy Reduction) ลง

ล้านจิกะจูล ภายในปี 2573

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดให้ครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ภายในปี 2593

เป้าหมายผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานภายในกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับชั้นนำ เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันทั่วโลก (Top Quartile Performance in Benchmarking)

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ (Challenges and Opportunities)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก และได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง บริษัทฯ จึงกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำพลังงานทดแทนมาใช้ เพื่อช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมีแผนในการขยายขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) GRI 3-3 (2021), GRI 302-4 (2016)

กระบวนการจัดการพลังงาน (Energy Management Process)

บริษัทฯ มีการจัดการพลังงานที่เป็นเลิศ (GC Energy Excellence Roadmap) โดยทุกโรงงานของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งแสดงถึงการควบคุมดูแลรับผิดชอบการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับชั้นนำ และสามารถลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานอยู่ในระดับชั้นนำ

(โรงงาน)

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

การลดการใช้พลังงานสะสม

(ล้านจิกะจูล)

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

สามารถดูรายละเอียดโครงการจัดการพลังงานโดดเด่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมได้ที่ GC Integrated Sustainability Report 2565 อาทิ

  • โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) โดยร่วมมือกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar) เพื่อใช้ในกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ
GC ISR 2565