เป้าหมาย

เป้าหมายการลดการใช้พลังงานสะสม

ล้านจิกะจูล

หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ภายในปี 2573

เป้าหมายผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานภายในกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับชั้นนำ เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันทั่วโลก (Top Quartile Performance in Benchmarking)

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ

เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งการได้มาซึ่งพลังงานเหล่านี้ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นตัวการหลักที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตให้สามารถใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด เช่น เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

กระบวนการจัดการพลังงาน

บริษัทฯ มีการจัดการพลังงานที่เป็นเลิศ (GC Energy Excellence Roadmap) โดยทุกโรงงานของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งแสดงถึงการควบคุมดูแลรับผิดชอบการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับชั้นนำ และสามารถลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานอยู่ในระดับชั้นนำ

(โรงงาน)

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

การลดการใช้พลังงานสะสม

(ล้านจิกะจูล)

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย