ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety Management)
GRI 403-2 (2018), 403-4 (2018), 403-7 (2018)

บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ (GC Management System: GCMS) และจัดทำการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี Hazard and Operability Study หรือ HAZOP เพื่อกำหนดแผนการบริหารจัดการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการดำเนินงาน ขั้นตอนบำรุงรักษา และการทวนสอบมาตรฐานเป็นประจำทุกปี ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินให้เหมาะสม ตลอดจนมีการทบทวนและปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

การบริหารจัดการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการผลิต GRI 403-2 (2018)

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตด้วยวิธี Hazard and Operability Study หรือ HAZOP ซึ่งเป็นการพิจารณาความอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อจัดลำดับความสำคัญ หาวิธีป้องกันความเสี่ยงและควบคุมความขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในระบบปฏิบัติการ รวมถึงจัดทำแผนการลดผลกระทบที่รุนแรงจากอุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตเพื่อสอบทานประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยเดิม และมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ความรับผิดและกำกับดูแลของ Technical Safety and PSM team เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลอดกระบวนการผลิตจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GC HAZOP Study Process

ผลจากการประเมินความเสี่ยงและความอันตรายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 พบว่า ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ 1) Safety Risk (Process Safety Event): การรั่วไหลของแก๊สและการหกล้นของผลิตภัณฑ์ และ 2) Safety Risk (Personal): อุบัติเหตุจากการเดินเครื่องโรงงาน การบำรุงรักษา และงานสนับสนุนอื่น ๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่นำทาง หรือ Roadmap (ปี 2560 – 2564) ร่วมกับ DuPont ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยระดับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับสากล (World Class Process Safety Management ) ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังดำเนินการจัดตั้ง Operational Area Core Team (OACT) และ Process Safety Management Taskforce (PSMT) ประจำแต่ละหน่วยผลิต เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่มีการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดทำมาตรการบริหารเสถียรภาพและสมรรถนะของเครื่องจักร (Reliability & Integrity) ของทุกโรงงาน และจัดตั้งทีมงานปรับปรุงเสถียรภาพของเครื่องจักร (Reliability Improvement Team: RIT) ทั้งนี้ เครื่องจักรในทุกโรงงานของบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจประเมินประสิทธิผลการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญจากภายใน ผ่านโปรแกรม Asset Integrity Assessment (AIA) เพื่อวิเคราะห์และกำหนดแผนปรับปรุงเสถียรภาพของเครื่องจักรที่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติการณ์ ตลอดจนลดอัตราการหยุดการผลิตฉุกเฉิน (Unplanned Shutdown)

นอกเหนือจากการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ยังเสริมสร้างวัฒนธรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS Culture) ควบคู่กับการจัดทำโครงการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตให้กับผู้ปฏิบัติงาน อาทิ โครงการ Smart Process Safety Event (PSE) และ โครงการ Field Risk Assessment (FRA), โครงการ 3 OD/B-CAREs Projects Implementation, โครงการ OD Baseline Assessment และโครงการ PSM Self Internal Audit and Bow Tie Barrier Validation

โครงการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต GRI 403-2 (2018), 403-4 (2018)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม (Mindset) ของพนักงาน โดยนำมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตมาบูรณาการปรับใช้กับการสร้างวินัยการปฏิบัติงานของพนักงาน (Operational Discipline) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคุณลักษณะที่ดีให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้รับเหมา ผ่านตัวอย่างโครงการด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิต อาทิ โครงการผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น (Inspirational Leadership Program) การบริหารโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้รับเหมา (SHE Management Program) โครงการ Safety Stand Down Day Program และโครงการประเมินด้านสุขภาพ (Health Pre-Screening Program) ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมาย

นอกเหนือจากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังมีระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Daily SHE Inspection ซึ่งผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย (Safety Inspector) จะตรวจสอบการสื่อสารหน้างานที่สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดไว้ใน Job Safety and Environmental Analysis หรือ JSEA ซึ่งเป็นการตรวจสอบการทำงานและความพร้อมของหัวหน้างาน การตรวจสอบอุปกรณ์ สภาพรถ และการขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ปฏิบัติงาน และการจัดเก็บพื้นที่เมื่อปฏิบัติงานแล้วสร็จ รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 โดยผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยจะจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ (Daily SHE Inspection Report) เพื่อรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากพนักงาน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเป้าหมายการบริหารงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงให้มากที่สุดอย่างเต็มความสามารถ

สามารถดูรายละเอียดโครงการโดดเด่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมได้ที่ GC Integrated Sustainability Report 2565 อาทิ

  • โครงการ 3 OD/B-CAREs Projects Implementation เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวินัยในการปฏิบัติการ หรือวัฒนธรรมความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงานโดยดำเนินการอย่างน้อย 3 โครงการต่อ 1 พื้นที่
  • โครงการ OD Baseline Assessment เพื่อนำข้อมูลจากโครงการนำร่องที่พื้นที่ปฏิบัติงาน GC2 มาประเมินและวิเคราะห์เพื่อทำข้อมูลพื้นฐานด้านวินัยในการปฏิบัติการรวมถึงหาข้อบกพร่องที่มี ก่อนที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินกับพื้นที่ปฏิบัติงานอื่นทุกพื้นที่เพื่อพัฒนาและนำไปพิจารณาเป็นวินัยในการปฏิบัติการของแต่ละพื้นที่ต่อไป
  • โครงการ PSM Self Internal Audit and Bow Tie Barrier Validation เพื่อทำการตรวจประเมินประสิทธิผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Bow Tie ก่อนที่จะพิจารณานำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

จำนวนกรณีที่เกิด

เป้าหมาย

ผลการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิด (Process Safety Event Tier 1)

ผลการประเมิน เป้าหมาย
2562 2563 2564 2565 2565
จำนวนกรณีที่เกิด 1 2 2 3 0

GC พร้อมตอกย้ำการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ครบวงจร ผ่านการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นฐานของความยั่งยืน และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันธุรกิจให้พร้อมสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Living ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแนวคิด ESG