ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety Management)
GRI 403-2 (2018), 403-4 (2018), 403-7 (2018)

บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ (GC Management System: GCMS) และจัดทำการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี Hazard and Operability Study หรือ HAZOP รวมถึงกระบวนการทำ Bow Tie Validation เพื่อกำหนดแผนการบริหารจัดการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการดำเนินงาน ขั้นตอนบำรุงรักษา และการทวนสอบมาตรฐานเป็นประจำทุกปี ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินให้เหมาะสม ตลอดจนมีการทบทวนและปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

การบริหารจัดการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการผลิต GRI 403-2 (2018)

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตด้วยวิธี Hazard and Operability Study หรือ HAZOP ซึ่งเป็นการพิจารณาความอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อจัดลำดับความสำคัญ หาวิธีป้องกันความเสี่ยงและควบคุมความขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในระบบปฏิบัติการ รวมถึงจัดทำแผนการลดผลกระทบที่รุนแรงจากอุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตเพื่อสอบทานประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยเดิม และมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ความรับผิดและกำกับดูแลของ Technical Safety and PSM team เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลอดกระบวนการผลิตจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GC HAZOP Study Process

ผลจากการประเมินความเสี่ยงและความอันตรายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในปี 2566 พบว่า ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ 1) Safety Risk (Process Safety Event): การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเกิด อุบัติเหตุร้ายแรงส่งผลให้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และ 2) Safety Risk (Personal): ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จากกิจกรรมการเดินเครื่องโรงงาน การบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการจัดตั้ง Operational Area Core Team (OACT) และ Process Safety Management Taskforce (PSMT) ประจำแต่ละหน่วยผลิต เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่มีการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และบริษัทฯ ยังจัดทำมาตรการบริหารเสถียรภาพและสมรรถนะของเครื่องจักร (Reliability & Integrity) ของทุกโรงงาน และจัดตั้งทีมงานปรับปรุงเสถียรภาพของเครื่องจักร (Reliability Improvement Team: RIT) ทั้งนี้ เครื่องจักรในทุกโรงงานของบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจประเมินประสิทธิผลการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญจากภายใน ผ่านโปรแกรม Asset Integrity Assessment (AIA) เพื่อวิเคราะห์และกำหนดแผนปรับปรุงเสถียรภาพของเครื่องจักรที่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติการณ์ ตลอดจนลดอัตราการหยุดการผลิตฉุกเฉิน (Unplanned Shutdown)

โครงการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต GRI 403-2 (2018), 403-4 (2018)

บริษัทฯ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน พัฒนาและยกระดับโครงการนำร่องต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตหลายโครงการ อาทิ โครงการ Smart Process Safety Event (PSE) โครงการ Electronic Field Risk Assessment (e-FRA) โครงการเสริมความแข็งแรง Bow Tie Barrier Validation และโครงการยกระดับการดำเนินงาน PSM Committee และ Inspirational Leadership Program (ILP)

ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมาย

นอกเหนือจากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังมีระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Daily SHE Inspection ซึ่งผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย (Safety Inspector) จะตรวจสอบการสื่อสารหน้างานที่สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดไว้ใน Job Safety and Environmental Analysis หรือ JSEA ซึ่งเป็นการตรวจสอบการทำงานและความพร้อมของหัวหน้างาน การตรวจสอบอุปกรณ์ สภาพรถ และการขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ปฏิบัติงาน และการจัดเก็บพื้นที่เมื่อปฏิบัติงานแล้วสร็จ รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยจะจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ (Daily SHE Inspection Report) เพื่อรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเป้าหมายการบริหารงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงให้มากที่สุดอย่างเต็มความสามารถ

สามารถดูรายละเอียดโครงการโดดเด่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมได้ที่ GC Integrated Sustainability Report 2566 อาทิ

  • โครงการเสริมความแข็งแรง Bowtie Barrier Validation วิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Bowtie Analysis มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) สำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตรายปี
  • โครงการ Electronic Field Risk Assessment (e-FRA) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการค้นหาและจัดการความเสี่ยงในกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
  • โครงการยกระดับการดำเนินงาน PSM Committee การทบทวนความเพรียบพร้อมของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับเรื่องการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Event Tier 1)

จำนวนกรณีที่เกิด

เป้าหมาย

ผลการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิด (Process Safety Event Tier 1)

ผลการประเมิน เป้าหมาย
2563 2564 2565 2566 2566 2570
จำนวนกรณีที่เกิด 2 2 3 1 0 0