บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence Management System: OEMS) และจัดทำการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี Hazard and Operability Study หรือ HAZOP เพื่อกำหนดแผนการบริหารจัดการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการดำเนินงาน ขั้นตอนบำรุงรักษา และการทวนสอบมาตรฐานเป็นประจำทุกปี ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินให้เหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่นำทาง หรือ Roadmap (ปี 2560 – 2564) ร่วมกับ DuPont ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยระดับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับสากล (World Class Process Safety Management) ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังดำเนินการจัดตั้ง Operational Area Core Team (OACT) และ Process Safety Taskforce (PSMT) ประจำแต่ละหน่วยผลิต เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่มีการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดทำมาตรการบริหารเสถียรภาพและสมรรถนะของเครื่องจักร (Reliability & Integrity) ของทุกโรงงาน และจัดตั้งทีมงานปรับปรุงเสถียรภาพของเครื่องจักร (Reliability Improvement Team: RIT) ทั้งนี้ เครื่องจักรในทุกโรงงานของบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจประเมินประสิทธิผลการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญจากภายใน ผ่านโปรแกรม Asset Integrity Assessment (AIA) เพื่อวิเคราะห์และกำหนดแผนปรับปรุงเสถียรภาพของเครื่องจักรที่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติการณ์ ตลอดจนลดอัตราการหยุดการผลิตฉุกเฉิน (Unplanned Shutdown)

โครงการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม (Mindset) ของพนักงาน โดยนำมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตมาบูรณาการปรับใช้กับการสร้างวินัยการปฏิบัติงานของพนักงาน (Operational Discipline) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคุณลักษณะที่ดีให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้รับเหมา ผ่านตัวอย่างโครงการด้านความปลอดภัยของของกระบวนการผลิต อาทิ โครงการผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น (Inspirational Leadership Program) การบริหารโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้รับเหมา (SHE Management Program) โครงการ Safety Stand Down Day Program และโครงการประเมินด้านสุขภาพ (Health Pre-Screening Program) ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมาย

จากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง

จำนวนกรณีที่เกิด

เป้าหมาย

ผลการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิด (Process Safety Event Tier 1)

ผลการประเมิน เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2563
จำนวนกรณีที่เกิด 1 0 1 2 0