บริษัทฯ วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน พร้อมส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากคุณภาพ ราคาของผลิตภัณฑ์และการจัดส่งตรงตามเวลาตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้บริโภคและสังคมในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ในภูมิภาค

การบริหารคู่ค้า

คู่ค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย คู่ค้าที่จัดหาวัตถุดิบ (Feedstock) ให้บริษัทฯ ได้แก่ วัตถุดิบก๊าซคอนเดนเสท และน้ำมันดิบ เป็นต้น ซึ่งมีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นคู่ค้ารายสำคัญและคู่ค้าประเภทที่ให้บริการอื่น ๆ (Non-Feedstock) ได้แก่ ผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายเครื่องจักร ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ บริษัทจัดการของเสีย บริษัทขนส่งสินค้า เป็นต้น

บริษัทฯ มีการบริหารคู่ค้าผ่านระบบที่ทันสมัยและเชื่อมต่อกับคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการตรวจสอบศักยภาพและติดตามประเมินผลการทำงานของคู่ค้าให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ (Supplier Code of Conduct) ที่มีข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ที่พนักงานและคู่ค้าต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ระบบจัดการความเสี่ยงของคู่ค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงในสายโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในสายโซ่อุปทาน (Spend Analysis) เพื่อระบุผู้ค้าที่มีความสำคัญในสายโซ่อุปทาน และจัดทำทะเบียนคู่ค้า (Approved Vender List: AVL) โดยใช้แบบสอบถาม (Vender Questionnaire) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1.) ความสามารถทางเทคนิค (Technical)
2.) ความสามารถในการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
3.) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) และ
4.) การเงิน (Financial) รวมถึงการประเมินด้านจริยธรรมและการดำเนินตามกฎหมายแรงงาน

หลังจากได้เข้าร่วมทะเบียนคู่ค้าแล้ว บริษัทฯ คู่ค้าจะต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพการทำงานรายปี (Yearly Performance Evaluation) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรูปแบบการประเมินตนเองและการตรวจรับรอง Site Audit ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ตามประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการ อีกทั้งในระหว่างปีหน่วยงานผู้ใช้งานสามารถร้องเรียนและนำเสนอปัญหาที่เกิดจากการใช้งานหรือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลองค์กร ผ่านกระบวนการ Vender Criticism ได้ โดยบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำประกอบกับวางแผนพัฒนาศักยภาพคู่ค้าร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานและคู่ค้าก่อนการประเมินอีกครั้ง ทั้งนี้ หากคู่ค้าไม่สามารถดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดได้ บริษัทฯ จะระงับการจัดซื้อจัดจ้างชั่วคราวหรือถอนชื่อออกจากทะเบียนคู่ค้าของบริษัทฯ