บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการดำเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบความสอดคล้องในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียค่าปรับ หรือการถูกสั่งระงับกิจการจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ คู่ค้า ลูกค้า บริษัทในกลุ่ม และบริษัทคู่ค้าให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ (Corporate Compliance Policy) ควบคู่กับการสอบทานระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance review) เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งรักษาภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

กระบวนการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Implementation of Business Codes of Conduct and Corporate Governance)

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตระหนัก เข้าใจ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน ซึ่งหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจในสถานะทางกฎหมายใด สามารถปรึกษาจากหัวหน้างาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานกฎหมาย ทั้งนี้ พนักงานสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนการป้องกันการผูกขาด สามารถติดต่อผ่าน อีเมล corporatecompliance@pttgcgroup.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งมอบนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งจัดอบรมสัมมนาเพื่อสื่อสารข้อมูลดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา บริษัทในกลุ่ม (Subsidiary) และคู่ธุรกิจ (Joint Ventures) (รวมที่มีการถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 51) ได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการลงนามเพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมและสื่อสารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งในรูปแบบห้องเรียน (Classroom) และออนไลน์ เพื่อปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบภายในของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • นโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนการป้องกันการผูกขาด
  • นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
  • นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน
  • นโยบายการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  • นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  • นโยบายการปกป้องรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร
  • นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจติดตามระบบ การกำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่ม
(Monitoring Subsidiary's Corporate Compliance Systems)

บริษัทฯ ตรวจติดตามระบบการกำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการจัดการเรื่อง Corporate Governance & Compliance ให้แก่หน่วยงานในกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. โดยรูปแบบการให้ความรู้ประกอบด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประสานงาน โดยผสานความร่วมมือกับกลุ่มการจัดการ G R C (Governance – Risk Management and Internal Control – Compliance) ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทในกลุ่มดำเนินงานสอดคล้องตามนโยบายฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจประเมินมาปรับปรุงและแก้ไขร่วมกับบริษัทในกลุ่ม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ Code of Conduct & Compliance Policy and Monitoring Checklist เพื่อประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy) ที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติภายใต้ GC Way of Conduct เพื่อให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ ตามหลัก CG (Apply & Explain Self-Assessment) ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย (Compliance Risk) ซึ่งในปี 2564 พบว่า ร้อยละ 100 ของบริษัทในกลุ่มปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

การสอบทานระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(Corporate Compliance Verification Systems)

บริษัทฯ สอบทานและประเมินระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance System) เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี โดยการสอบทานและการประเมินระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

ผลการสอบทานโดยหน่วยงานภายนอก พบว่าระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะจากการสอบทานจะถูกนำมาจัดทำแผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ