บริษัทฯ ได้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไทยและมาตรฐานแรงงานของสากลมาเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานภายในองค์กร ซึ่งมีเป้าหมายด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ทั้งที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด สถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) เป็นประจำทุก 3 ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจในประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายของพนักงานผ่านการจ้างงาน การพัฒนาศักยภาพ และการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงานอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่จะเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพและมีโอกาสดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใสและชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนตามความสามารถที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และตามหลักการบริหารสายอาชีพของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการจ้างพนักงานทุพพลภาพและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานทุพพลภาพ อาทิ ทางลาด การขยายประตู

ความหลากหลายของพนักงาน

จำนวนของพนักงานเพศหญิงทั้งหมด

เพศหญิง

คน

เพศชาย

คน

จำนวนเพศหญิงในตำแหน่ง Top Management

(ร้อยละของจำนวน Top Management ทั้งหมด)

จำนวนเพศหญิงในตำแหน่ง Management

(ร้อยละของจำนวน Management ทั้งหมด)

จำนวนเพศหญิงในตำแหน่ง Junior Management

(ร้อยละของจำนวน Junior Management ทั้งหมด)

ร้อยละของจำนวนเพศหญิงในระดับ Management,ที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ เช่น Sale, Marketing, Operation เป็นต้น

(ร้อยละของจำนวน Management ที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ทั้งหมด)

ความเท่าเทียมของค่าตอบแทน

ระดับ อัตราส่วน (ค่าตอบแทนเฉลี่ยเพศหญิง:เพศชาย)
Executive level (base salary only) 0.82 : 1
Management level (base salary only) 0.99 : 1
Management level (base salary + other cash incentives) 0.95 : 1
Non-management level 1.05 : 1

คณะกรรมการสวัสดิการ

แม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้ปิดกั้นการจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือการเข้าเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งมีฐานะเป็นกลไกอิสระ เพื่อให้พนักงานมีอำนาจต่อรองร่วมกัน โดยมีหน้าที่บริหารจัดการข้อกังวลของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีกระบวนการและช่องทางการร้องเรียน การกำหนดสิทธิประโยชน์ และการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้านแรงงานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน

พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอชื่อและเป็นผู้แทนในการสรรหาคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการจะได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มพนักงานผู้อาสาเข้ามาเป็นตัวแทน รวมทั้งทั้งสิ้น 50 คน และสมาชิกมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสวัสดิการ และจะมีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการทุกไตรมาส ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

คณะกรรมการสวัสดิการจะดำเนินการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือปัญหาหรือให้ข้อเสนอแนะ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและผลจากการดำเนินการแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในด้านสุขภาพ สวัสดิการ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์

ครอบคลุมพนักงาน

%