บริษัทฯ ได้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไทยและมาตรฐานแรงงานของสากลมาเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานภายในองค์กร ซึ่งมีเป้าหมายด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ทั้งที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด สถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) เป็นประจำทุก 3 ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจในประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายของพนักงานผ่านการจ้างงาน การพัฒนาศักยภาพ และการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงานอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่จะเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพและมีโอกาสดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใสและชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนตามความสามารถที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และตามหลักการบริหารสายอาชีพของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการจ้างพนักงานทุพพลภาพและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานทุพพลภาพ อาทิ ทางลาด การขยายประตู

ความหลากหลายของพนักงาน

จำนวนของพนักงานเพศหญิงทั้งหมด

เป้าหมายในปี 2563: 25%

เป้าหมายในปี 2569: 27%

เพศหญิง

คน

เพศชาย

คน

จำนวนเพศหญิงในตำแหน่ง Management

(ร้อยละของจำนวน Management ทั้งหมด)

เป้าหมายในปี 2563: 25%

เป้าหมายในปี 2569: 31%

จำนวนเพศหญิงในตำแหน่ง Top Management

(ร้อยละของจำนวน Top Management ทั้งหมด)

เป้าหมายในปี 2563: 18%

เป้าหมายในปี 2569: 20%

จำนวนเพศหญิงในตำแหน่ง Junior Management

(ร้อยละของจำนวน Junior Management ทั้งหมด)

เป้าหมายในปี 2563: 25%

เป้าหมายในปี 2569: 32%

ร้อยละของจำนวนเพศหญิงในระดับ Management,ที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ เช่น Sale, Marketing, Operation เป็นต้น

(ร้อยละของจำนวน Management ที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ทั้งหมด)

เป้าหมายในปี 2563: 18%

เป้าหมายในปี 2569: 20%

ความเท่าเทียมของค่าตอบแทน

ระดับ อัตราส่วน (ค่าตอบแทนเฉลี่ยเพศหญิง:เพศชาย)
Executive level (base salary only) 0.8 : 1
Management level (base salary only) 0.95 : 1
Management level (base salary + other cash incentives) 0.95 : 1
Non-management level 1.08 : 1

คณะกรรมการสวัสดิการ

แม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้ปิดกั้นการจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือการเข้าเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งมีฐานะเป็นกลไกอิสระ เพื่อให้พนักงานมีอำนาจต่อรองร่วมกัน โดยมีหน้าที่บริหารจัดการข้อกังวลของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีกระบวนการและช่องทางการร้องเรียน การกำหนดสิทธิประโยชน์ และการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้านแรงงานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน

พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอชื่อและเป็นผู้แทนในการสรรหาคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการจะได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มพนักงานผู้อาสาเข้ามาเป็นตัวแทน รวมทั้งทั้งสิ้น 50 คน และสมาชิกมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสวัสดิการ และจะมีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการทุกไตรมาส ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

คณะกรรมการสวัสดิการจะดำเนินการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือปัญหาหรือให้ข้อเสนอแนะ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและผลจากการดำเนินการแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในด้านสุขภาพ สวัสดิการ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์

ครอบคลุมพนักงาน

%