รายงานล่าสุด

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2565
GC Sustainability in Focus

ประเภทรายงาน

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ Sustainability Performance Data บทสรุปผู้บริหาร การประเมินคุณภาพการให้บริการไฟฟ้า

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2565
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2565
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2564
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2564
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2563
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2563
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2562
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2562
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2561
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2561
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2560
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2560
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2559
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2559
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2558
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2558

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2555
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2555
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2554
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2554