รายงานล่าสุด

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2566
GC Sustainability in Focus

ประเภทรายงาน

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ Sustainability Performance Data บทสรุปผู้บริหาร การประเมินคุณภาพการให้บริการไฟฟ้า Sustainable Finance Framework Second Party Opinion Reports

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2566
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2566
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2565
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2565
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2564
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2564
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2563
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2563
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2562
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2562
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2561
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2561
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2560
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2560
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2559
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2559
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2558
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2558

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2555
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2555
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2554
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2554

GC ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์และปิโตรเลียม พร้อมตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Living เพื่อการมุ่งสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) และการมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคน