บริษัทฯ มุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียทุกขั้นตอน พร้อมทั้งตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของพนักงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์การใช้พลังงานให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยบริษัทฯ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต สำหรับการดำเนินโครงการประหยัดพลังงาน ในปี 2565 สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

โครงการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมดในปี 2565 GRI 302-4 (2016)

บริษัทฯ จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น

โครงการ ในปี 2565

โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานด้านการลดการใช้พลังงานทั้งในกระบวนการผลิตและภายในสำนักงาน ตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 Version 2018

เงินลงทุน

ล้านบาท

ลดการใช้พลังงาน

กิกะจูลต่อปี

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ล้านบาทต่อปี

โครงการอนุรักษ์พลังงานที่โดดเด่น