บริษัทฯ ยกระดับโครงการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นโครงการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Value: CSV) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ และความเกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ทางด้านความยั่งยืนในการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนโครงการวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ อาทิ

วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตรเมืองหนาว

เป็นโครงการสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบในการผลิต และระบบบัญชีผ่านสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้ถูกเผยแพร่ผ่านรายการ @My way ทางโทรทัศน์ และ Facebook เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง ทั้งนี้ สินค้าจากโครงการถูกวางจำหน่ายที่ตลาดของดีเมืองระยอง (ENCO/RO) และตลาดสินค้าชุมชนในโรงงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตลาดปันสุข ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง

วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหูผ้าหมักน้ำนมข้าว

เป็นโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสัญญาสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นลิขสิทธิ์ของชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนการผลิตเครื่องกวนน้ำนมข้าวจากทางบริษัทฯ

โดย บริษัทฯ ส่งเสริมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนมาบชลูด

เป็นโครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าในชุมชนมาบชลูด โดยบริษัทฯ ส่งเสริมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน