การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Director’s Performance Assessment)

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เป็นประจำทุกปี โดยอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีอันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินรายบุคคล (ตนเอง) และแบบประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและสากล รวมทั้งเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ซึ่งเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่

นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)

โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Structure)

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)

การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting)

การพัฒนากรรมการ (Board Meeting)

ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี (ทั้งคณะ) ในปี 2563

ร้อยละ

ซึ่งผลการประเมินนี้จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี ร้อยละ
การประเมินทั้งคณะ 94.8
การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 94.3
การประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) 96.6

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 122 หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ หน้า 184 หัวข้อ ผลการประเมินคณะกรรมการ

ดาวน์โหลด

โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินทุกหัวข้อใน

ระดับดีเลิศ (Excellent)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020: CGR) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยหัวข้อ

  • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  • การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยหัวข้อ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส่ และ (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินในทุกหัวข้อในระดับดีเลิศ (Excellent) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 90-100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อีกทั้ง ในปี 2563 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies 2019 จากการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ประจำปี 2562 ของ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ซึ่งเป็นการประเมินมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนมากกว่า 97.5 คะแนน

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director’s Remunerations)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ปรากฎในรายงานประจำปี 2563 หน้า 121-122 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักสูตรสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Board that Make a Difference เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee เป็นต้น โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกและบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันอันซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดอบรบในเรื่อง Digital Trend in Petrochemical Industry และ Petrochemical Outlook, Impact of COVID-19 and Across the Longer Term เป็นต้น รวมถึงการจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการฯ เข้าใหม่ทุกราย และให้กรรมการได้เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงานของบริษัทฯ เพื่อได้รับทราบและเข้าใจในระบบการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้กรรมการได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสนับสนุนให้กรรมการได้นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ช่วยส่งเสริมและยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2563 หน้า 182-183หัวข้อ การพัฒนาและอบรมของกรรมการ

Board of Directors’ Knowledge Development