บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการจัดทำบัญชีการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting: EMA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบัญชีและงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ต่อยอดนำข้อมูล EMA มาใช้ในการประเมินอัตราตอบแทนจากการลงทุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Return on Investment: EROI) เพื่อวัดประสิทธิผลด้านสิ่งแวดล้อมจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ EROI สำหรับโครงการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ

ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ล้านบาท)

ลดค่าใช้จ่าย รายได้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น

(ล้านบาท)