บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการลดการปล่อยมลพิษหลากหลายโครงการ เช่น การติดตั้งตัวกรองชีวภาพ (Bio-Filter) สำหรับการบำบัด VOCs จากโครงการนำเอทิลีนกลับมาใช้ใหม่ (Ethylene Recovery Project) โครงการปรับปรุงระบบกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่ท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นน้ำมัน การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการระบบดูดกลับไอไฮโดรคาร์บอน (Vapor Recovery Unit: VRU) การติดตั้งตัวกรองชีวภาพเพื่อลดและควบคุม VOCs จากระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น รวมถึงโครงการที่สนับสนุนการยกเลิกใช้สารกลุ่มคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chloro Fluoro Carbon: CFC)