ประเด็นความยั่งยืน
การดึงดูดและรักษาพนักงาน
ระดับผลกระทบ
ปานกลาง
ประเด็นความยั่งยืน
การเสริมสร้างศักยภาพให้พนักงาน
ระดับผลกระทบ
ต่ำ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
พนักงาน

เป้าหมาย

  • ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ร้อยละ 75 ในปี 2565
  • มีจำนวนพนักงานเพศหญิงร้อยละ 25 ภายในปี 2565
  • มีจำนวนพนักงานเพศหญิงร้อยละ 27 ภายในปี 2569

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ

สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางธุรกิจที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงความไม่พร้อมทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น ทั้งในแง่ของทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน ให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจ ผ่านการดำเนินการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของพนักงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และการเติบโตของบริษัทฯ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน เพื่อก้าวเป็นองค์กรชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของพนักงานและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) GRI 3-3 (2021)

ความมุ่งมั่น (Commitment)

บริษัทฯ ดำเนินงานด้านบุคลากรและโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลพนักงานทุกระดับ ทั้งในส่วนของสุขภาพกาย (Health) การบริหารเงิน (Wealth) และจิตใจ (Mindfulness) เพื่อเป็นรากฐานให้องค์กรมีความพร้อมในการรับมือทุกวิกฤตการณ์ ตลอดจนยกระดับเป็นผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านบุคลากร (People) ด้านองค์กร (Organization) และด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ด้านบุคลากร (People)

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานที่เหมาะสม และพนักงานมีศักยภาพและความสามารถสูง พร้อมผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและแผนการดำเนินการทางธุรกิจที่ตั้งไว้

ด้านองค์กร (Organization)

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีโครงสร้างและรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น มีความคล่องตัว สามารถสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานออกมาได้สูงสุด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture)

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง พนักงานประพฤติและดำเนินงาน โดยยึดมั่นในพฤติกรรมหลัก GC SPIRIT 4 Core Behaviors

บริษัทฯ ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย ครอบคลุมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน ผ่านโครงการอบรมเชิงวิชาการและโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ และสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทฯ และวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งบริษัทฯ ยังพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือกระบวนการทำงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านพฤติกรรมหลัก GC SPIRIT 4 Core Behaviors เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับทิศทางการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯได้ทำการวิเคราะห์ความคาดหวัง ความต้องการ และความพึงพอใจของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้สำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งแบบสำรวจและฐานการคำนวณระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน สามารถวัดความพึงพอใจของพนักงานครอบคลุมประเด็นสำคัญในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น การให้ความร่วมมือและการประสานงานในที่ทำงาน การบริหารความแตกต่างและความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว เป็นต้น หลังจากดำเนินการวัดผลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้นำผลลัพธ์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และจัดทำโครงการต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับสายงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารต่อพนักงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ถึงผลการประเมินฯ ต่างๆ รวมถึงคำแนะนำและความรู้เรื่องของการมีความสุขและสนุกในการทำงาน ซึ่งพนักงานทุกระดับจะได้รับทราบถึงสถานการณ์ของการทำงาน รวมทั้งบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะด้านการทำงานได้อย่างอิสระ