ความท้าทายและโอกาส

สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯ เผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพพนักงานให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างทันท่วงที ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งสรรหาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของพนักงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และการเติบโตของบริษัทฯ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน เพื่อก้าวเป็นองค์กรชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของพนักงานและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านบุคลากร (People) ด้านองค์กร (Organization) และด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ด้านบุคลากร (People)

เป้าหมาย

มีจำนวนพนักงานที่เหมาะสม และพนักงานมีศักยภาพและความสามารถที่พร้อมสนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ด้านองค์กร (Organization)

เป้าหมาย

มีโครงสร้างและรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น และมีความคล่องตัว สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture)

เป้าหมาย

มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง พนักงานแสดงออกพฤติกรรมตาม GC SPIRIT 4 Core Behaviors อย่างเด่นชัดและพร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทฯ ดำเนินโครงการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน อีกทั้งยังได้ทำการวิเคราะห์ความคาดหวัง ความต้องการ และความพึงพอใจของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้สำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งแบบสำรวจและฐานการคำนวณระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน สามารถวัดความพึงพอใจของพนักงานครอบคลุมประเด็นสำคัญในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

เช่น การให้ความร่วมมือและการประสานงานในที่ทำงาน การบริหารความแตกต่างและความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว เป็นต้น หลังจากดำเนินการวัดผลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้นำผลลัพธ์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และจัดทำโครงการต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับสายงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
สัดส่วนของพนักงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ
ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย
2564
2561 2562 2563 2564
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (ร้อยละ) 65 70 75 72 >75
สัดส่วนของพนักงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ (ร้อยละ) 99 99 93 98 97

(ร้อยละ)