บริษัทฯ ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ภายใต้ CSR Master Programs ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสมดุลด้าน 2E1S และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2565

2563

2564

2565

บริจาคเงินสด
บริจาคสิ่งของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
เวลาในการบริหารสังคมของพนักงานบริษัทฯ

จำนวนกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม

โครงการ

จำนวนจังหวัดที่ได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม

จังหวัด

จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ชุมชน

รูปแบบการลงทุนและบริจาคเพื่อสังคม ปี 2563
(ล้านบาท)
ปี 2564
(ล้านบาท)
ปี 2565
(ล้านบาท)
บริจาคเงินสด 113.29 302.22 94.98
บริจาคสิ่งของ 45.43 78.18 26.57
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 48.23 41.30 56.22
เวลาในการบริหารสังคมของพนักงานบริษัทฯ 8.8 4.7 9.4
ผลลัพธ์จากกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
จำนวนกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม 117 โครงการ 217 โครงการ 372 โครงการ
จำนวนจังหวัดที่ได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม 32 จังหวัด 77 จังหวัด 12 จังหวัด
จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 88 ชุมชน 88 ชุมชน 88 ชุมชน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดลำดับความสำคัญของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การแบ่งปัน และระบบนิเวศ โดยครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม