โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับกลุ่มธุรกิจ/สายงาน และระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่กำกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงผ่านการกำหนดนโยบาย การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกรอบการบริหารความเสี่ยง

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Committee: ERMC) อันประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่าง ๆ เป็นกรรมการ ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองผ่านเครื่องมือ Control Self-Assessment (CSA) สำหรับการควบคุมความเสี่ยงระดับปฎิบัติการ หรือระดับกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดตั้งคณะกรรมการ Value Chain Management Committee (VCM) ให้มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกสัปดาห์ และให้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในระดับกลุ่มธุรกิจ/ สายงาน การบริหารความเสี่ยงถือเป็นวาระปกติของแต่ละหน่วยงาน เพื่อติดตามและตรวจสอบความเสี่ยงและความคืบหน้าของมาตรการลดความเสี่ยงนั้น ๆ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ คณะจัดการ
ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการ Value Chain Management (VCM)
ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบการควบคุมภายใน
ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ ผู้จัดการส่วน GRC (DM GRC)
ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ Risk Coordinator
ดาวน์โหลด
บทบาทหน้าที่ Risk Owner Head และ Risk Owner
ดาวน์โหลด