เป้าหมาย

  • อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานเป็นศูนย์

  • การเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บจากการทำงานจากกระบวนการผลิต (PSE) Tier 1 เท่ากับศูนย์

  • ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

  • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (Total Recordable Injury Rate: TRIR) ของพนักงานและผู้รับเหมาไม่เกิน 0.45 รายต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน

ความท้าทายและโอกาส

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยถือเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การบริหารจัดการความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสมอาจจะส่งผลต่อการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต และอาจส่งผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย ทั้งนี้ การบริหารความปลอดภัยถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ปลูกฝังวัฒนธรรมและการบริหารความปลอดภัยทั้งในกระบวนการผลิต (Process Safety Management) ควบคู่กับความปลอดภัยของบุคคล (Personal Safety Management) และอาชีวอนามัย (Occupational Health) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานและผู้รับเหมาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตลอดจนลดปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้รับเหมา

ความมุ่งมั่น (Commitment)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน (Zero Accident Organization) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับรวมถึงผู้รับเหมาเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยรอบด้านอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาระบบและมาตรการควบคุมความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวเป็นองค์กรต้นแบบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Quality, Safety, Security, Health and Environment, and Business Continuity Policy: QSHEB) รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างและแนวปฏิบัติด้านการจัดการความปลอดภัยที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ (GC Management System: GCMS) มาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ISO 45001 ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ครอบคลุมถึงการประเมินคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยและการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน (Zero Accident Organization)

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) โดยได้กำหนดแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยปี 2564 ถึง 2573 ดังนี้

แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยปี 2564 ถึง 2573
1.

วัฒนธรรมความปลอดภัย OHS Culture

2.

การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก (Proactive Safety Management)

3.

การจัดการความปลอดภัยบุคคลและกระบวนการผลิต (Personal & Process Safety Management)

4.

วินัยในการปฏิบัติงาน (Operational Discipline)

นโยบายด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ดาวน์โหลด
มาตรฐาน ISO 14001
ดาวน์โหลด
มาตรฐาน ISO 45001
ดาวน์โหลด
การบริหารจัดการด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ดาวน์โหลด
การประเมินคู่ค้าของบริษัทฯ
ดาวน์โหลด