เป้าหมาย

  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุกให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา

  • บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน (Zero Accident Organization) และการเป็นองค์กรต้นแบบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  • บริษัทฯ มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บจากการทำงานจากกระบวนการผลิต (PSE) Tier 1 เท่ากับศูนย์ ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (Total Recordable Injury Rate: TRIR) ของพนักงานและผู้รับเหมาไม่เกิน 0.5 รายต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน

ความท้าทายและโอกาส

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยถือเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การบริหารจัดการความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสมอาจจะส่งผลต่อการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต และอาจส่งผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย ทั้งนี้ การบริหารความปลอดภัยถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ปลูกฝังวัฒนธรรมและการบริหารความปลอดภัยทั้งในกระบวนการผลิต (Process Safety Management) ควบคู่กับความปลอดภัยของบุคคล (Personal Safety Management) และอาชีวอนามัย (Occupational Health) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานและผู้รับเหมาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตลอดจนลดปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้รับเหมา

การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Safety, Security, Health and Environment: SSHE) รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างและแนวปฏิบัติด้านการจัดการความปลอดภัยที่ดีซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ (GC Management System: GCMS) มาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ISO 45001 ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน (Zero Accident Organization)

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) โดยได้กำหนดแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยปี 2564 ถึง 2573 ดังนี้

แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยปี 2564 ถึง 2573
1.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อเพิ่มความตระหนักให้แก่พนักงาน (B-CAREs Strengthen)

2.

ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก และจัดกลุ่มการบริหารความปลอดภัยโดยพิจารณาความสำคัญของโครงการ

3.

ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ ผู้รับเหมา และคู่ค้าที่สำคัญกำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานด้าน Personal Safety และ Process Safety (PSM) ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับโรงงาน

4.

สนับสนุนการสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน (Operational Discipline) แก่พนักงาน กลุ่มบริษัทฯ ผู้รับเหมา และคู่ค้าที่สำคัญ

นโยบายด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ดาวน์โหลด
มาตรฐาน ISO 14001
ดาวน์โหลด
มาตรฐาน ISO 45001
ดาวน์โหลด
มาตรฐาน TIS 18001
ดาวน์โหลด