นโยบาย

นโยบายการจัดหา
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (QSHEB Policy)
ดาวน์โหลด
นโยบายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณธุรกิจ
ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ดาวน์โหลด
นโยบายสิทธิมนุษยชน
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ดาวน์โหลด
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลด
นโยบายภาษี
ดาวน์โหลด
นโยบายป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ดาวน์โหลด

แถลงการณ์

แถลงการณ์การบริหารจัดการน้ำ
ดาวน์โหลด
GC Environment, OHS and Product Stewardship Statement
ดาวน์โหลด

การจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม (QSHE)

การอบรมและการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย
ดาวน์โหลด
Policies and Guideline Flowchart
ดาวน์โหลด
Due Diligence SHE Guideline
ดาวน์โหลด