ประเด็นความยั่งยืน
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ระดับผลกระทบ
Impact Materiality : สูง
Financial Materiality : สูง
Double Materiality : สูง
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ภาครัฐ
คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
ชุมชน
ลูกค้า

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ (Challenges and Opportunities)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรต้นแบบของการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และสอดคล้องกับปัจจัยและแนวโน้มต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

อาทิ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ฐานการผลิตในปัจจุบันยังคงความสามารถทางการแข่งขันไว้ได้ ล้วนเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับการกำหนดแนวทางการดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) GRI 3-3 (2021)

กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Integrated Environmental Management System: EMS)

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (QSHEB Policy) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการกับกับดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยขององค์กรอย่างใกล้ชิด และครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Management) ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) (The Safety, Health and Environmental (SHE) Steering Committee) กำกับดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดถึงการบริหารจัดการ และสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องผ่านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการกับหุ้นส่วนธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงาน สำหรับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

บริษัทฯ มีนโยบายและระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Environmental Management System: EMS) ทั้งด้านพลังงาน มลพิษทางอากาศ อาทิ NOx, SOx, VOCs น้ำ รวมถึงของเสียทั้งอันตรายและไม่อันตราย ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ การปฏิบัติตามนโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพ การดำเนินงานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนมีการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งรักษาบทบาทในการเป็นบริษัทชั้นนำในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ สินค้าและบริการ การขนส่งกระจายสินค้า การจัดการของเสีย ตลอดถึงยังครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานของคู่ค้า ผู้รับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญอื่นๆ ที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ยึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

ผู้นำด้านการบริหารจัดการและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก และพัฒนาตัวชี้วัดที่ยั่งยืน

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และมุ่งขยายสู่เครือข่ายทุกภาคส่วน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนโยบายแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ที่

นโยบาย QSHEB
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
แถลงการณ์การบริหารจัดการน้ำ
ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
การจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
การจัดการของเสีย
อ่านเพิ่มเติม

การรับรองระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม (EMS: Certification/ Audit/ Verification)

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติ และระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ โรงงานในกลุ่มของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 – Environmental Management System) มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001– Occupational Health and Safety Management System) มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001 – Energy Management System) มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064 – Greenhouse Gases) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 – Quality Management System) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยหน่วยงานภายนอก เป็นประจำทุกปี

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
ใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน
ดาวน์โหลด
BS 8001 Attestation Statement
ดาวน์โหลด

การป้องกันการละเมิดหรือผิดกฎหมาย และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีกรณีละเมิดหรือผิดกฎหมายและข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน (การบริหารจัดการมลพิษ การบริหารจัดการน้ำ และคุณภาพน้ำทิ้ง และอื่นๆ) อีกทั้งยังมีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมด 14 โรงงาน

ได้รับการรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับ 5จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ 2559