ความท้าทาย และโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรต้นแบบของการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และสอดคล้องกับปัจจัยและแนวโน้มต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

อาทิ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ฐานการผลิตในปัจจุบันยังคงความสามารถทางการแข่งขันไว้ได้ ล้วนเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับการกำหนดแนวทางการดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายและระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการทั้งด้านพลังงาน มลพิษทางอากาศ อาทิ NOx, SOx, VOCs น้ำ รวมถึงของเสียทั้งอันตรายและไม่อันตราย ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ การปฏิบัติตามนโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพ การดำเนินงานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนมีการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งรักษาบทบาทในการเป็นบริษัทชั้นนำในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ยึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

ผู้นำด้านการบริหารจัดการและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก และพัฒนาตัวชี้วัดที่ยั่งยืน

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และมุ่งขยายสู่เครือข่ายทุกภาคส่วน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนโยบายแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ที่

นโยบาย QSHEB
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
แถลงการณ์การบริหารจัดการน้ำ
ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
การจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
การจัดการของเสีย
อ่านเพิ่มเติม

การรับรองระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติ และระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ จึงได้ขอการรับรองโรงงานในกลุ่มของบริษัทฯ ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 – Environmental Management System) มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System; IMS) มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS/TIS 18001 – Occupational, Health and Safety Management System) มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001 – Energy Management System) มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064 – Greenhouse Gases) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 – Quality Management System) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปี

มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ดาวน์โหลด
ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
ใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน
ดาวน์โหลด
BS 8001 Attestation Statement
ดาวน์โหลด

การป้องกันการละเมิดหรือผิดกฎหมาย และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีกรณีละเมิดหรือผิดกฎหมายและข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมด 14 โรงงาน

ได้รับการรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับ 5จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ 2559