เป้าหมาย

 • ความพึงพอใจของชุมชนโดยรวมในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 86  
 • นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนบูรณาการเข้ากับหลักการบริหารจัดการขยะใน 4 ชุมชน ภายในปี 2564
 • ดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) พร้อมการสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจคู่สังคม (Creating Shared Value: CSV) มากกว่า 3 โครงการภายในปี 2565
 • บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ ร้อยละ 70 และการบริจาคสู่สังคมร้อยละ 30 ตั้งแต่ปี 2566 
 • การมุ่งไปสู่การเป็นพันธมิตรที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนต่อสังคมร่วมกัน (Partner of Choice) ภายใน 2568

ความท้าทายและโอกาส

บริษัทฯ เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนรอบด้าน เพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจและการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกันกับชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับหลากหลายภาคส่วน รวมทั้งประยุกต์ใช้นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ผ่านโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสิ่ง แวดล้อมด้านการขาดแคลนน้ำ และการจัดการขยะพลาสติก พร้อมทั้งสนับสนุนสิ่งจำเป็นที่เร่งด่วนในภาวะวิกฤติแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ให้ชุมชนได้เติบโตร่วมกันกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ พัฒนากลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกันกับสังคม (Creating Shared Value: CSV) และการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและข้อกังวลใจของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตร่วมกันกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนและสมดุล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แนวทาง G-BEST ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักที่สำคัญ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Better Living) การแบ่งปันความเชี่ยวชาญสู่สังคม (Sharing) และการพัฒนาความยั่งยืนของระบบนิเวศ (Ecology)

ต้นแบบพลเมืองที่ดี
 • ความรับผิดชอบ
 • การกำกับดูแลที่ดี
 • ความโปร่งใส
 • ความเท่าเทียม
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • สถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
 • ความเป็นอยู่ทางสังคม และสุขภาพที่ดีขึ้น
ระบบนิเวศ
 • สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน
 • ความสมดุล
 • สิ่งแวดล้อม
การแบ่งปัน
 • ความสอดคล้องต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ (กระบวนการและผลิตภัณฑ์)
 • การจัดการปัญหา การป้องกันและลดความเสี่ยง
 • การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างสังคมและองค์กร
 • การแบ่งปันองค์ความรู้
ความร่วมมือกัน
 • พิจารณาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
 • การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • ความสัมพันธ์ การเชื่อมโยง ความเชื่อใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจของชุมชน

จากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีผลการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีของชุมชนและสังคมที่มีต่อบริษัทฯ

ความพึงพอใจโดยรวมของชุมชน (Community Satisfaction)
ผลการประเมิน
2560 2561 2562 2563
ความพึงพอใจโดยรวมของชุมชน (ร้อยละ) 86.20 89.24 90.10 86.14

เป้าหมาย 2563