ประเด็นความยั่งยืน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับผลกระทบ
สูง
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้า
ภาครัฐ

เป้าหมาย

 • ความพึงพอใจของชุมชนโดยรวมในปี 2565 มากกว่าร้อยละ 86
 • ดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) พร้อมการสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจคู่สังคม (Creating Shared Value: CSV) มากกว่า 3 โครงการภายในปี 2565
 • มีเป้าหมายของกลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ ร้อยละ 70 และการบริจาคสู่สังคมร้อยละ 30 ตั้งแต่ปี 2565
 • การมุ่งไปสู่การเป็นพันธมิตรที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนต่อสังคมร่วมกัน (Partner of Choice) ภายใน 2568

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ (Challenges and Opportunities)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนรอบด้าน เพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจและการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกันกับชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับหลากหลายภาคส่วน รวมทั้งประยุกต์ใช้นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ผ่านโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการขาดแคลนน้ำ และการจัดการขยะพลาสติก พร้อมทั้งสนับสนุนสิ่งจำเป็นที่เร่งด่วนในภาวะวิกฤติแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ให้ชุมชนได้เติบโตร่วมกันกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) GRI 3-3 (2021)

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Strategy)

บริษัทฯ พัฒนากลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Group-wide Strategy) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกันกับสังคม (Creating Shared Value: CSV) และการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและข้อกังวลใจของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตร่วมกันกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนและสมดุล

บริษัทฯ ยังคงสานต่อกลยุทธ์หลัก ด้าน Step Up เพื่อยกระดับความยั่งยืนขององค์กรแบบองค์รวมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน (Leading ESG Practices) โดยการขับเคลื่อนการดำเนินการไปสู่เป้าหมาย Net Zero (Decarbonization) รวมถึงขับเคลื่อน Circular Economy (การบริหารจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร) ควบคู่ไปกับการขยายการดำเนินงาน Social Enterprise ในโครงการต่างๆ และมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม ด้วยการบริหารจัดการการดำเนินงานด้าน CSR ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น (CSR Portfolio) ในการสร้างคุณค่าสู่สังคม (Social Impact) เพิ่มความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ และไว้วางใจต่อบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง (Partners of Choice)

โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. Decarbonization (Net Zero): สนับสนุนและดำเนินการเพิ่มพื้นที่ป่าโดยร่วมมือกับชุมชน และเครือข่าย ทั้งในและนอกพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อช่วยในการดูดซับคาร์บอน และส่งเสริมคาร์บอนเครดิต

2. Circular Economy (Waste Management): นำเอาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร สร้างศูนย์รีไซเคิลขยะพลาสติกในชุมชนที่มีศักยภาพ โดยนำเอา YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนทางสังคมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมทางบวกสูงสุด

3. SE Transformation (Evolution): ร่วมดำเนินการกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ขยายการดำเนินงานด้าน Social Enterprise ในโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับโครงการให้สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และผลประโยชน์ ให้แก่ชุมชนอย่างมั่นคง รวมถึงตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหาของชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

4. Community Relations (Stakeholder Management): สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม ผ่านการร่วมดำเนินการในโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการ การแก้ไขปัญหาของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อสร้างความพึงพอใจของสังคม ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

สามารถดูรายละเอียดโครงการโดดเด่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมได้ที่ GC Integrated Sustainability Report 2565 อาทิ

 • โครงการ Community Waste Model การดำเนินการจัดการขยะครบวงจรร่วมกับชุมชน
 • โครงการอนุรักษ์น้ำ ร่วมกับเครือข่าย และชุมชนแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งในพื้นที่ชุมชน
GC ISR 2022

บริษัทฯ ได้พัฒนาและดำเนินโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทาง G-BEST ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักที่สำคัญ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Better Living) การแบ่งปันความเชี่ยวชาญสู่สังคม (Sharing) และการพัฒนาความยั่งยืนของระบบนิเวศ (Ecology)

ต้นแบบพลเมืองที่ดี
 • ความรับผิดชอบ
 • การกำกับดูแลที่ดี
 • ความโปร่งใส
 • ความเท่าเทียม
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • สถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
 • ความเป็นอยู่ทางสังคม และสุขภาพที่ดีขึ้น
ระบบนิเวศ
 • สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน
 • ความสมดุล
 • สิ่งแวดล้อม
การแบ่งปัน
 • ความสอดคล้องต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ (กระบวนการและผลิตภัณฑ์)
 • การจัดการปัญหา การป้องกันและลดความเสี่ยง
 • การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างสังคมและองค์กร
 • การแบ่งปันองค์ความรู้
ความร่วมมือกัน
 • พิจารณาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
 • การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • ความสัมพันธ์ การเชื่อมโยง ความเชื่อใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Survey Result)

จากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีผลการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2565 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีของชุมชนและสังคมที่มีต่อบริษัทฯ

ความพึงพอใจโดยรวมของชุมชน (Community Satisfaction)
ผลการประเมิน
2562 2563 2564 2565
ความพึงพอใจโดยรวมของชุมชน (ร้อยละ) 90.10 86.14 91.25 90.46

เป้าหมาย 2565

>

GC พร้อมมุ่งมั่นตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการดำเนินงานด้านการวางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่พร้อมช่วยตอบโจทย์ Sustainable Living และการ ลดก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่า