ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ

ปัจจุบัน ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม ซึ่งไม่ควรมีผู้ใดล่วงละเมิดได้ ทั้งนี้ ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การถูกปฏิเสธการซื้อขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินธุรกิจในแนวทางที่ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในทั้งกฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ยอมรับในระดับสากล

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการปฎิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (บริษัทร่วมทุน กิจการควบรวม และกิจการที่เข้าซื้อ) หุ้นส่วนทางธุรกิจ (คู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า) และชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางการปฎิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ หลักการชี้นำของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และปฎิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานประหว่างประเทศ

การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGP) เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (บริษัทร่วมทุน กิจการควบรวม และกิจการที่เข้าซื้อ) หุ้นส่วนทางธุรกิจ (คู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า) และชุมชนท้องถิ่น

กระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

กรอบการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Management Framework)

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

 • การกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
 • การจัดทำกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence – HRDD) ที่รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
 • การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รวมถึงการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในระยะด่วนและระยะยาว
 • การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
 • การสร้างความตระหนักให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการป้องกันการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น หรือดังภาพการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนด้านล่าง

นโยบายสิทธิมนุษยชน

นโยบายสิทธิมนุษยชน

แนวการปฏิบัติ (Guidelines)

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

 • ปฏิบัติ ส่งเสริม คุ้มครอง และกระตุ้นให้เกิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ โดยจะไม่มีบุคคลใดถูกคุกคามทั้งที่เกี่ยวข้องกับทางเพศและรูปแบบอื่น ๆ และได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ต้นตระกูล อายุ ศาสนา อัตตลักษณ์ทางเพศ ความสามารถทางร่างกายและจิตใจ สถานะทางสังคมและทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม แนวคิดทางการเมือง สถานภาพเกี่ยวกับการสมรส ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ

 • ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิตามระเบียบสังคมและระเบียบสากลในทุก ๆ ที่ ที่กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมิได้มีส่วนร่วมกระทำหรืองดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญกับการร่วมธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า กิจการควบรวม และกิจการที่บริษัทฯ เข้าซื้อ ที่เคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าว

 • ให้ความสำคัญกับสิทธิความความเสมอภาคทางเพศ โดยบริษัทฯ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศตลอดทั้งสายโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนตลอดสายโซ่อุปทาน รวมไปถึงการเคารพเสรีภาพในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ต้นตระกูล อายุ ศาสนา ความสามารถทางร่างกายและจิตใจ สถานะทางสังคมและทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สถานภาพเกี่ยวกับการสมรส ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ

 • มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่เป็นธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจและด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตนอยู่บนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

 • มีการจ้างพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน โดยพนักงานทุกคนได้รับโอกาสในการเติบโตในอาชีพการงาน และได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากทางบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน

 • จัดฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เข้าใจในสิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงอันจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ