GC คว้ารางวัล Platinum ระดับสูงสุดจาก Ecovadis

GC คว้ารางวัล Platinum ระดับสูงสุดจาก EcoVadis ผู้ประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยผลคะแนนระดับ Advance ในมิติแรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน และผลคะแนนในระดับ Outstanding ในมิติสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ GC อยู่ในอันดับ Top 1% ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน

EcoVadis ประเมินด้วย 21 ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ซึ่งเกณฑ์การประเมินนั้นอ้างอิงจากมาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ได้แก่ หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact, International Labour Organization (ILO) conventions, Global Reporting Initiative (GRI) standards และ ISO 26000 standard

EcoVadis คือผู้ประเมิน และจัดอันดับ (Rating) ด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในแต่ละปี มีบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินกับ EcoVadis สูงกว่า 100,000 บริษัท นอกจากเพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของแต่ละบริษัทแล้วนั้น EcoVadis ยังถูกใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้กับบริษัททั่วโลก ในด้านการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ และลดผลกระทบทางลบให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

GC ได้รับการประเมินจาก S&P ในระดับ Gold Class สะท้อนการเป็นองค์กรที่มีการดำเนินด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 12 องค์กรไทยได้รับการประเมินในระดับ Gold Class จาก S&P Global ซึ่งเป็นองค์กรผู้จัดทำดัชนีที่ผู้ลงทุนทั่วโลกใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจลงทุน สะท้อนถึงภาคธุรกิจไทยยังคงความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก โดย GC เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Gold Class และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน หรือ “The Sustainability Yearbook 2023” ด้วยคะแนนสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจ Chemical (Top 1% S&P Global ESG Score) นับเป็นการตอกย้ำว่าการดำเนินธุรกิจของ GC มุ่งเน้นการทำงานด้านความยั่งยืนตามแนวคิด ESG เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่น “เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต”
Communitas Awards 2022

รางวัล Communitas Awards 2022 จากประเทศสหรัฐอเมริกา สะท้อนเป็นเลิศด้านการรับผิดชอบต่อสังคม สาขาจริยธรรมและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน จากการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

Dow Jones Sustainability Indices

GC บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากลแห่งแรกในเอเชียน ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) เป็นอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemicals Sector : 2019-2022)

สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการจัดการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ GC ยึดถือมาโดยตลอด

DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

Carbon Disclosure Project

GC เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำ ทั้งด้าน Climate Change และ Water Security ในระดับ Double A List จาก CDP

GC ได้รับผลการประเมินในระดับ A (Leadership Level) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ภายใต้กรอบการประเมิน ของสถาบันประเมินความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือระดับโลก Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2565

Carbon Disclosure Project (CDP) เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อโลก และเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

MSCI ESG Rating

GC ได้รับการประเมินระดับ A ปรับขึ้นจาก BBB (Top 5) ของโลกในกลุ่ม Commodity Chemical ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลุงทุนว่าบริษัทมีการดำเนินการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดัชนี MSCI ย่อมาจาก “Morgan Stanley Capital International” ซึ่งเป็นบริษัทจัดทำดัชนีราคาหุ้นชั้นนำของโลก เพื่อให้เป็นมาตรฐาน (Benchmark) ของนักลงทุน

UN Global Compact LEAD

GC ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี โดย GC ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ LEAD (สูงสุด) จาก 41 องค์กรทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2559 จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งขยายผลไปยังโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs

FTSE4Good Index

GC ผ่านเกณฑ์การประเมินของ FTSE และได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series "Top 3” และเป็นสมาชิกFTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2016 - 2020) โดยฟุซซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

FTSE4Good Index Series เป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำด้านความยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เพื่อช่วยให้นักลงทุนตระหนักถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงาน เพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

The Asset Awards

GC ได้รับ 2 รางวัล ในงาน The Asset Awards 2020 ได้แก่ Platinum Award for ESG และ Best Investor Relations Team รางวัลนี้จัดขึ้นโดย นิตยสาร The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการเงินในระดับภูมิภาค เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG))