Dow Jones Sustainability Indices

GC ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) เป็นอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemicals Sector : 2019-2020) และ ติดอันดับ Top 10 ประเภทดัชนีโลก (DJSI World) และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยเป็นสมาชิกต่อเนื่อง 10 ปี จากสถาบัน"S&P Global and RobecoSAM AG" สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการจัดการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ GC ยึดถือมาโดยตลอด

DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

Carbon Disclosure Project

GC เป็นบริษัทไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับผลการประเมินในระดับ A (Leadership Level) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการบริหารจัดการน้ำ (Water Security) ภายใต้กรอบการประเมินของสถาบันประเมินความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือระดับโลก Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2563

Carbon Disclosure Project (CDP) เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อโลก และเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

MSCI ESG Rating

GC ได้รับการประเมินระดับ A ปรับขึ้นจาก BBB (Top 5) ของโลกในกลุ่ม Commodity Chemical ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลุงทุนว่าบริษัทมีการดำเนินการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดัชนี MSCI ย่อมาจาก “Morgan Stanley Capital International” ซึ่งเป็นบริษัทจัดทำดัชนีราคาหุ้นชั้นนำของโลก เพื่อให้เป็นมาตรฐาน (Benchmark) ของนักลงทุน

UN Global Compact LEAD

GC ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี โดย GC ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ LEAD (สูงสุด) จาก 41 องค์กรทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2559 จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งขยายผลไปยังโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs

FTSE4Good Index

GC ผ่านเกณฑ์การประเมินของ FTSE และได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series "Top 3” และเป็นสมาชิกFTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2016 - 2020) โดยฟุซซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

FTSE4Good Index Series เป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำด้านความยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เพื่อช่วยให้นักลงทุนตระหนักถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงาน เพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

The Asset Awards

GC ได้รับ 2 รางวัล ในงาน The Asset Awards 2020 ได้แก่ Platinum Award for ESG และ Best Investor Relations Team รางวัลนี้จัดขึ้นโดย นิตยสาร The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการเงินในระดับภูมิภาค เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG))