“บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษีเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ”

บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์ด้านภาษีด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยวางหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และนโยบายทางภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงานอันยาวนานที่ผ่านมา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านภาษี โดยมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รายงานความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นประจำ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประเมินประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ รายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมและปรับลดความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งเดินหน้าสนับสนุนการประกอบธุรกิจและธุรกรรมการพาณิชย์ในแต่ละวัน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารองค์กรให้มีความต่อเนื่อง คล่องตัว เหมาะสม และยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการปฏิบัติตามระบบภาษีสากลที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านภาษีที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่

ดำเนินการทางภาษี (Tax Management)

บริษัท ฯ มีการดำเนินงานทางภาษีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางภาษีที่กล่าวไว้ข้างต้นดังนี้

จรรยาบรรณด้านภาษี

การปฏิบัติทางภาษีอย่างถูกต้อง

ในปี 2563 บริษัทฯ วางแผนที่จะทำ CSA กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าภายในประเทศ เพื่อที่จะควบคุมขั้นตอนทางภาษีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ กำลังดำเนินงานในการยกระดับระบบการคำนวณการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล และระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ที่สอดคล้องกับกฎหมายทางภาษีของไทย บริษัท ฯ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์ (E-Withholding Tax) เพื่อให้พร้อมสำหรับการยื่นภาษีในอนาคตเมื่อกฎหมายบังคับใช้ Robotic Process Automation (RPA) ถูกนำมาช่วยในขั้นตอนพื้นฐานเพื่อดำเนินงานเพิ่มความแม่นยำ ประสิทธิภาพ และช่วยสร้างคุณค่าทางธุรกิจ โดยผ่านทางการประมวลผลแบบอัจฉริยะสำหรับทางการเงินและบัญชี นอกจากนี้บริษัทฯ มี RPA Roadmap ที่ระบุขั้นตอนการโอนภาษีแบบอัตโนมัติ เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับกฎหมายและลดความเสี่ยงทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Tax: VAT) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax: WHT) และภาษีสรรพสามิต (Excise Tax)

การกำกับดูแลทางภาษี

ในปี 2563 บริษัทฯ นำรายการตรวจสอบการปฏิบัติทางภาษีอย่างถูกต้องโดยตนเองมาใช้ในการประเมินความถูกต้องทางด้านภาษีภายในบริษัทฯ องค์กร บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย และมีแผนที่จะสื่อสารการทำรายการตรวจสอบการปฏิบัติทางด้านภาษีไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าในต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางภาษีของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ในนี้ บริษัท ฯ มุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลทางภาษี นโยบาย และแนวทางทางภาษี และกำลัง ศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานความเชื่อมั่น (Assurer Team) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านกำกับดูแลและวางแผนทางการเงินและบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและโครงสร้างภายใน พร้อมทั้งสร้างแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานกับกลุ่มบริษัทฯ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในการกำกับดูแล นโยบาย และแนวทางทางภาษีในกลุ่มบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สื่อสารแนวทางการตรวจสอบสุขภาพทางด้านภาษี (Tax Health Check Guideline) ให้กับ 7 บริษัทในกลุ่มเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการยื่นและคำนวนภาษีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่พลาดประเด็นสำคัญ บริษัท ฯ ยังคงใช้แนวทาง 5 ปีเพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบสุขภาพทางด้านภาษีสำหรับ 10 บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าในปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน่วยงานทางภาษีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการฝึกอบรมทางด้านภาษีให้กับพนักงานบัญชีและการเงิน ทั้งพนักงานที่รับผิดชอบทางด้านกลยุทธ์ การวางแผน และการดำเนินงานทางภาษี ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดฝึกการอบรมที่ครอบคลุมด้านการกำหนดราคาซื้อขายสำหรับกิจการข้ามชาติ เช่น วิธีการดำเนินงาน ราคาตลาด การหลีกเลี่ยงการเกิดข้อพิพาททางการกำหนดราคาซื้อขายสำหรับกิจการข้ามชาติ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2563

ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัทฯ แสดงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยทางภาษีตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยกลยุทธ์และนโยบายทางภาษีที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจ และการสื่อสารอย่างโปร่งใสกับผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างฉับไว