เรายึดมั่นแนวทางการ พัฒนาอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกใบนี้ มีทรัพยากรเพียงพอ สำหรับเราทุกคน ในวันนี้ และอนาคต

เรายึดมั่นแนวทางการ พัฒนาอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกใบนี้ มีทรัพยากรเพียงพอ สำหรับเราทุกคน ในวันนี้ และอนาคต

เรายึดมั่นแนวทางการ พัฒนาอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกใบนี้ มีทรัพยากรเพียงพอ สำหรับเราทุกคน ในวันนี้ และอนาคต

เรายึดมั่นแนวทางการ พัฒนาอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกใบนี้ มีทรัพยากรเพียงพอ สำหรับเราทุกคน ในวันนี้ และอนาคต

เรายึดมั่นแนวทางการ พัฒนาอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกใบนี้ มีทรัพยากรเพียงพอ สำหรับเราทุกคน ในวันนี้ และอนาคต

สร้างสรรค์โซลูชั่นที่ยั่งยืน เพื่อเข้าถึงทุกความสุข ของทุกคน

เราพร้อมเป็นกำลังสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืน
และร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม

Climate & Circular

เรานำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด GC Circular Living เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดการน้ำอย่างยั่งยืน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ Scope 2)

กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิต ปี 2563

เป้าหมายไม่เกิน 353 กก. คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิต

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ลดการดึงน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิต

ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2563

อ่านเพิ่มเติม
เศรษฐกิจหมุนเวียน

ปริมาณพลาสติกใช้แล้วสะสม

กิโลกรัม ในปี 2563

เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและอัพไซคลิง

อ่านเพิ่มเติม
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

เกรดผลิตภัณฑ์ในปี 2563

ครบ 100 % ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม

Sustainability in Focus

เศรษฐกิจ

ตันต่อปี

ยอดขายผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ
BioPBS

อ่านเพิ่มเติม
สิ่งแวดล้อม

ตัน

ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์
ในปี 2563

อ่านเพิ่มเติม
สังคม

ล้านบาท

การสร้างรายได้ในชุมชนจากโครงการ
Our Khung BangKachao ในปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

เราดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย (SDGs) โดยในปี 2564 เป้าหมายหลักและเป้าหมายรองที่บริษัทฯ มุ่งเน้น ประกอบด้วย

Industry, innovation and infrastructure

GC มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผ่านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Responsible consumption and production

GC ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงนำรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายด้านความยั่งยืน

Climate Action

GC ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รางวัลและเกียรติประวัติ

รางวัลด้านความยั่งยืนที่ GC ได้รับ เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศ และระดับโลก สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของบริษัทฯ ที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยและโลกใบนี้

อ่านเพิ่มเติม
Dow Jones Sustainability Indices
Carbon Disclosure Project
MSCI ESG Rating
UN Global Compact LEAD
FTSE4Good Index
The Asset Awards
SET Sustainability Awards of Honor
Thailand Sustainability Investment (THSI)
LCSi
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
CSR-DIW Continuous Award
Thailand Corporate Excellence
รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย
รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

การดำเนินการด้านความยั่งยืน

ติดตามโครงการ และข่าวสารที่น่าสนใจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้โลกใบนี้ไปกับเรา

ติดต่อ

หน่วยงาน Sustainability Strategy & Management

อีเมล์: Corporatesustainability@pttgcgroup.com