โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand มุ่งให้ประชาชนช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย นำกลับมาแปรรูปเป็นเส้นใย และทอเป็นสินค้าเพิ่มมูลค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลาสติกอย่างคุ้มค่า ยังสามารถนำไปสู่การลดขยะในทะเลและอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสวยงามเพื่อการจัดการขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

ขวดพลาสติก
ประมาณ ขวด
เสื้อยืด
ตัว

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง 3 พันธมิตร คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และ มูลนิธิอิโคอัลฟ์ จากประเทศสเปน ในปี 2560 โดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย รวมถึงพื้นที่ชายฝั่งในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อลดปริมาณขยะในทะเลไทยอย่างยั่งยืน

มุ่งสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ

โครงการดังกล่าว มุ่งสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทยรวมถึงพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดเก็บขยะพลาสติกประเภท PET เช่น ขวดพลาสติกใส และขยะพลาสติกประเภท PE เช่น ถุงพลาสติก ที่ทิ้งในทะเลและพื้นที่ชายฝั่งมาใช้ซ้ำโดยการแปรรูปเป็นวัตถุดิบและพัฒนาออกแบบเป็นสินค้าแฟชั่น ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างคุ้มค่าและยาวนาน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในทะเลอย่างยั่งยืน ผ่านการแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand มีระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนมกราคม 2563 มีพื้นที่ดำเนินการนำร่อง ได้แก่ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ นักดำน้ำ ชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทั่วไป

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานไว้อย่างเป็นระบบ ดังนี้

1

การพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน นักท่องเที่ยว

การพัฒนาความรู้ด้านการจัดการขยะแนวใหม่ โดยการจัดเก็บและแยกขยะพลาสติกเพื่อนำขยะพลาสติกไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าตามแนวคิด Circular Economy การพัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อการอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน

2

การสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน นักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการอนุรักษ์ทะเลไทย ตามแนวคิด Responsible Tourism เช่น กิจกรรมการดำน้ำเก็บขยะจากทะเล กิจกรรมการเก็บขยะบนชายฝั่ง การจัดวางถังขยะและตะแกรงขยะที่ออกแบบเฉพาะของโครงการฯ ตามจุดสำคัญในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต การจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ และแปรรูปขยะ

3

การจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ และแปรรูปขยะพลาสติกด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Technology

ให้เป็นวัตถุดิบและพัฒนาเป็นสินค้าแฟชั่นเพื่อสร้างมูลค่า เช่น เสื้อ กระเป๋าและอื่นๆ ประกอบด้วย การแปรรูปขยะพลาสติกประเภท PET ให้เป็นเส้นใยเพื่อนำไปทอเป็นผืนผ้าที่ตรงกับคุณสมบัติของเนื้อผ้าที่กำหนดไว้ การแปรรูปขยะพลาสติกประเภท PE ให้เป็นเม็ดพลาสติกและนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า

4

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะร่วมกับพันธมิตร

ด้านช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะพลาสติกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้า

ในวันนี้ ถึงแม้โครงการฯ จะครบอายุการดำเนินการที่กำหนดไว้แล้ว แต่ความมุ่งมั่นของ GC ที่จะร่วมอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จะยังคงมีอยู่และดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด....

ข้อมูล ณ เมษายน 2564