บริษัทฯ วิจัยและพัฒนาผ่านทางนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) โดยสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมใน Research Consortium

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) กับบริษัทสตาร์ทอัพและกองทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าและพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 กลุ่มเทคโนโลยี ดังนี้ 1) วัสดุขั้นสูง (Advanced Material) 2) เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean Technology) 3) เทคโนโลยีดิจิทัลทางอุตสาหกรรม (Industrial Digital) และ 4) เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวิต (Biotech & Life Science) ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างของนวัตกรรมแบบเปิด ดังโครงการต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม: การลงทุน และข้อมูล จีซี เวนเจอร์ส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์: https://www.pttgcgroup.com/th/products-and-innovations/gc-ventures