บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) ระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการประเมินความเสี่ยงนี้ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรม และระดับพื้นที่ ปฏิบัติการใน 12 ฐานการผลิตใน 8 ประเทศ ที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

ฐานการผลิต

ประเทศ

ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และโปแลนด์ รวมทั้งประเมินคู่ค้าทางธุรกิจ และคู่ธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการควบคุมการจัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดทำแนวทางการจัดการในพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงการระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลกระทบในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Vulnerable Group) เช่น เด็ก กลุ่มชนพื้นเมือง แรงงานต่างชาติ และการประเมินโอกาสที่อาจเกิดผลกระทบในระดับประเทศ ระดับปฏิบัติงาน และระดับบุคคล โดยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนดำเนินการโดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ ครอบคลุมสิทธิมนุษยชน ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน ห่วงโซ่อุปทาน ความมั่นคงปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสิทธิผู้บริโภค

จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risks) หลังจากจัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่า

แผนผังประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ของบริษัทฯ

ระดับความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง: ผลกระทบ

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านขนาด ขอบข่าย และข้อจำกัดของความสามารถในการฟื้นฟูแก้ไขผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นอย่างน้อยให้กลับไปมีสภาพดังเดิม

ระดับของผลกระทบ

4 สูงมาก

ลักษณะของผลกระทบ
 • ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนส่งผลกระทบในวงกว้างหรือส่งผลต่อกลุ่มประชากรที่เกินกว่าขอบเขตของพื้นที่ปฏิบัติการ
 • บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อฟื้นฟูให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้สิทธินั้นกลับคืนมาได้
 • ผลกระทบ / เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาร่วมกับบริษัทฯ

ระดับของผลกระทบ

3 สูง

ลักษณะของผลกระทบ
 • บริษัทฯ มีความจงใจในการให้ความช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน (Legal Complicity)
 • ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ปฏิบัติการ
 • บริษัทฯ มีความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Vulnerable Group)

ระดับของผลกระทบ

2 ปานกลาง

ลักษณะของผลกระทบ
 • บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนโดยหน่วยงานอื่น (Non-Legal Complicity)
 • บริษัทฯ ไม่สามารถตอบสนองต่อข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนจากผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอกได้

ระดับของผลกระทบ

1 ต่ำ

ลักษณะของผลกระทบ
 • ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียจากภายในหรือภายนอกได้รับการป้องกันแก้ไขในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ และโดยกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดขึ้น

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น ลักษณะของโอกาสที่จะเกิดขึ้น
4 มีโอกาสสูง (>25%) เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในพื้นที่ปฏิบัติการหลายครั้งต่อปี
3 มีโอกาสปานกลาง (10-25%) เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการเป็นครั้งคราว
2 มีโอกาสน้อย (1-10%) เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการน้อยมาก แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
1 มีโอกาสน้อยมาก (<1%) เหตุการณ์เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่เป็นประเภทเดียวกับพื้นที่ปฏิบัติการ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ปฏิบัติการ

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

พื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ (รวมถึงคู่ธุรกิจที่บริษัทฯ มีสิทธิในการควบคุมการจัดการ)
 • สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงานและผู้รับเหมาในพื้นที่ปฏิบัติการ
 • ผลกระทบจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 • สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน
 • มาตรฐานการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
คู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญในกลุ่มจัดหาวัตถุดิบ (Critical Tier 1 Feedstock Suppliers)
 • การจ้างงานในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การพิจารณาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
 • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน
คู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญในกลุ่มจัดหาสินค้าและบริการอื่น ๆ (Critical Tier 1 Non-Feedstock Suppliers)
 • การจ้างงานในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การพิจารณาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
 • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน
ธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการควบคุมการจัดการ
 • แนวทางการจ้างงาน
 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

ร้อยละของพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและมีแนวทางการควบคุม

ร้อยละของพื้นที่ปฏิบัติการที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละของพื้นที่ปฏิบัติการที่พบว่ามีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละของพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และมีแนวทางการควบคุม แนวทางการควบคุม
พื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ (รวมถึงคู่ธุรกิจที่บริษัทฯ มีสิทธิในการควบคุมการจัดการ) 100 95 100 ดำเนินงานตามระบบการจัดการของบริษัทฯ เช่น คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับคู่ธุรกิจ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นต้น
คู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญในกลุ่มจัดหาวัตถุดิบ (Critical Tier 1 Feedstock Suppliers) 100 100 100 ดำเนินงานตามระบบการจัดการของบริษัทฯ เช่น ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และกรอบการจัดการด้านความยั่งยืน เป็นต้น
คู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญในกลุ่มจัดหาสินค้าและบริการอื่น ๆ (Critical Tier 1 Non-Feedstock Suppliers) 100 80 100 ดำเนินงานตามระบบการจัดการของบริษัทคู่ค้า เช่น ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
คู่ธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการควบคุมการจัดการ -- -- -- ไม่มีคู่ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทฯ

ประเด็นที่สำคัญด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ระดับความเสี่ยง

จากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน พบว่า บริษัทฯ มีระดับความเสี่ยงด้านสิทธิของชุมชน ที่เหลืออยู่ในระดับต่ำถึงระดับปานกลาง และไม่มีชนกลุ่มน้อย รวมทั้งชนพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางควบคุมและฟื้นฟูประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยง ดังนี้