GC มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนผ่านการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดโลกร้อน และการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมกับการมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เป้าหมาย Sustainable Living และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

GC ในฐานะองค์กรคาร์บอนต่ำ มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่มีความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) โดยประเมินความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ และกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจำทุกปี ดังนี้

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายรอง

เป้าหมาย SDGs อื่นๆ