GC มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) โดยประเมินความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ และกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจำทุกปี ดังนี้

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายรอง

เป้าหมาย SDGs อื่นๆ