โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม และคืนความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ โดย นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งสร้างความร่วมมือในระดับประเทศ ในการบริหารจัดการขยะพลาสติกครอบคลุมทั้งบนบก และในทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ช่วยลดปริมาณขยะสะสม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สร้างโลกใบนี้ให้สวยงาม ยั่งยืนตลอดไป

โครงการด้านคุณภาพชีวิต / สุขภาวะ

เรามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดระยอง ทั้งด้านสุขอนามัย และการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน เพื่อให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัว พึ่งพา ดูแล และเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน

โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ / สร้างรายได้

เรามุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนในจังหวัดระยอง พร้อมทั้งผลักดันจุดแข็งของท้องถิ่น นำมาเป็นจุดขาย สร้างอัตลักษณ์ชุมชน สู่การวางรากฐานเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

เรามุ่งมั่นในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกโรงงานของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO แสดงถึงการควบคุมดูแลรับผิดชอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง