บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่ม ปตท. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นทิศทางเดียวกัน มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับ ดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึงการจัดซื้อสินค้าหรือการจัดจ้างบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไปที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยได้นำเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 20400:2017 มาประยุกต์ใช้กับการจัดหาสินค้าและบริการร่วมกันของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางกรอบการจัดซื้อจัดจ้างที่พิจารณาคู่ค้าที่มีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นพิเศษประกอบกับปัจจัยด้านราคา คุณภาพ และการส่งสินค้า เพื่อชักจูงและสร้างประโยชน์ร่วมให้ทั้งบริษัทฯ คู่ค้า และสังคมส่วนรวม ในปี 2565 มีจำนวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่าการจัดหารวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าทั้งหมด

ร่วมสร้างเครือข่ายสีเขียว (Building Green Network)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายสีเขียว โดยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาคู่ค้าทั้งในเชิงพานิชย์และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า (Supplier Relationship Management) และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็น Green Industry Level 5 โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวในปี 2558

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมและประชุมกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมความเข้าใจในข้อกำหนดร่วมกันด้านความยั่งยืน ตามแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าภายใต้โครงการ Operational Excellence Management System (OEMS) ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นให้คู่ค้าและผู้รับเหมามีการพัฒนาการจัดการที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืน อาทิ การอบรมผู้รับเหมาทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน การประชุมประจำปีของคู่ค้า รวมถึงการให้คำแนะนำและวางแผนพัฒนาศักยภาพคู่ค้าที่ไม่ผ่านการประเมินรวมถึงติดตามผลการดำเนินงานผ่านการลงพื้นที่ตรวจประเมินหรือทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การส่งอีเมล การโทรสอบถาม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

การจัดหาวัตถุดิบสีเขียว (Procurement of Green Products)

การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบทดแทนในกรณีฉุกเฉินเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยจัดให้มีการประชุมรายเดือนกับคู่ค้าหลัก ซึ่งในวาระการประชุมครอบคลุมถึงแผนการรับส่งวัตถุดิบทั้งระยะสั้นและระยะยาว การวางแผนซ่อมบำรุงโรงงาน ผลการดำเนินงานและการแก้ไขในกรณีที่พบปัญหา รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบสีเขียว

Green Logistics Programs - Conduct Program to Improve the Environmental Performance of its Logistics and its Fleet Management

บริษัทฯ ร่วมมือกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก และบริษัทอื่นๆ ในเครือ ปตท. บริหารจัดการระบบการขนส่งทางเรือซึ่งนำมาใช้ในการประกันคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเรือที่ใช้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์สูงสุดของอุตสาหกรรมด้านการดำเนินงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดำเนินการเชิงรุกโดยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง

การจัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น GRI 204-1

บริษัทฯ ส่งเสริมการจัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น (ท้องถิ่น หมายถึง การจัดหาภายในประเทศไทย) และในพื้นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างงานและรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน บริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากคู่ค้าในชุมชนจังหวัดระยอง (Local Vendor Spending Program) อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ สนับสนุนสินค้าและบริการจากคู่ค้าชุมชนที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยในปี 2565 มีการจัดหาสินค้าและบริการจากชุมชนทั้งสิ้น 18 ราย มูลค่า 135.67 ล้านบาท