บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ซึ่งหมายถึงการจัดซื้อสินค้าหรือการจัดจ้างบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไปที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน

โดย บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางกรอบการจัดซื้อจัดจ้างที่พิจารณาผู้ค้าที่มีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษประกอบกับปัจจัยด้านราคา คุณภาพ และการส่งสินค้า เพื่อชักจูงและสร้างประโยชน์ร่วมให้ทั้งบริษัทฯ คู่ค้า และสังคมส่วนรวม

ร่วมสร้างเครือข่ายสีเขียว

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายสีเขียว โดยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาคู่ค้าทั้งในเชิงพานิชย์และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า (Supplier Relationship Management) และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็น Green Industry Level 5 โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวในปี 2558

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมและประชุมกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมความเข้าใจในข้อกำหนดร่วมกันด้านความยั่งยืน ตามแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าภายใต้โครงการ Operational Excellence Management System (OEMS) ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นให้คู่ค้าและผู้รับเหมามีการพัฒนาการจัดการที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืน เช่น การให้คำแนะนำและวางแผนพัฒนาศักยภาพคู่ค้าที่ไม่ผ่านการประเมิน การอบรมผู้รับเหมาทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน การประชุมประจำปีของคู่ค้า เป็นต้น

การจัดหาวัตถุดิบสีเขียว

การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบทดแทนในกรณีฉุกเฉินเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยจัดให้มีการประชุมรายเดือนกับคู่ค้าหลัก ซึ่งในวาระการประชุมครอบคลุมถึงแผนการรับส่งวัตถุดิบทั้งระยะสั้นและระยะยาว การวางแผนซ่อมบำรุงโรงงาน ผลการดำเนินงานและการแก้ไขในกรณีที่พบปัญหา รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบสีเขียว

Green Logistics Programs - Conduct program to improve the environmental performance of its logistics and its fleet management

บริษัทฯ ร่วมมือกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก และบริษัทอื่น ๆ ในเครือ ปตท. บริหารจัดการระบบการขนส่งทางเรือซึ่งนำมาใช้ในการประกันคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเรือที่ใช้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์สูงสุดของอุตสาหกรรมด้านการดำเนินงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดำเนินการเชิงรุกโดยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง