บริษัทฯ ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจเคมีสีเขียว (Green Chemical Business) ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจเคมีสีเขียวยังตอบสนองความต้องการของสังคมด้านพลังงานที่สะอาดขึ้นและขับเคลื่อนไปสู่สังคมสีเขียวและนำไปสู่การส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ "ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (To be a Leading Chemical Company for Better Living)"

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ทำการวิเคราะห์เพื่อระบุและวัดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยคำนวณจากผลกำไรและขาดทุนเป็นเชิงมูลค่าของกลุ่มธุรกิจเคมีสีเขียว สำหรับกรณีศึกษาเบื้องต้น บริษัทฯ ได้คัดเลือกและประยุกต์ วิธีการ หลักเกณฑ์ของต้นทุนทางสังคมและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมกับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC และบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด (PTTMCC) เพื่อวัดค่าของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม

หลักเกณฑ์สำหรับการประเมินต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนทางสังคม
(Natural & Social Capital Protocol)

หลักเกณฑ์สำหรับการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติและสังคมแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่

1

การทำความเข้าใจ จำแนก และจัดลำดับความสำคัญมูลค่าด้านต้นทุนทางธรรมชาติและสังคมของธุรกิจ

2

การจำแนกขอบเขตการประเมินมูลค่า

3

การวัดผลและประเมินมูลค่า

4

การประยุกต์ใช้ และการบูรณาการผลการประเมินมูลค่ากับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ที่มา: Natural Capital Protocol