เป้าหมาย

ลดปริมาณการใช้น้ำจืดต่อหน่วยการผลิตลง

ร้อยละ

จากการดำเนินธุรกิจตามปกติในภายปี 2566 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2556)

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ

การขยายตัวของธุรกิจและโครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) อาจนำไปสู่ความเสี่ยงเนื่องจากการขาดแคลนน้ำใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำภายในองค์กรผ่านคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งปี 2563 พร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

เช่น กลุ่ม ปตท. คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำภาคตะวันออก (Water War Room) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อดำเนินมาตรการเตรียมรับมือภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตลอดจนผลักดันโครงการการบริหารจัดการน้ำให้มีเพียงพอกับทุกภาคส่วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีน้ำเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของชุมชน โดยนอกจากการเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกแล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินงานบริหารจัดการด้านน้ำภายในองค์กร เช่น การประเมินความเสี่ยงและระบุประเด็นปัญหาที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำ การนำเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการผลิตเพื่อลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

กลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ โดยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและมีประสิทธิภาพเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย ตลอดจนยึดมั่นในการแสดงความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ

แถลงการณ์การบริหารจัดการน้ำ

บริษัทฯ จัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (One Water Strategy) ที่ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการน้ำภายในและภายนอกองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำภายใน 3Ws ได้แก่ การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า (Water Saving) การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำ (Water Innovation) และ ความรับผิดชอบต่อการใช้น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต (Water Stewardship) ร่วมกับ แนวทางการบริหารจัดการน้ำภายนอก 2Ws ได้แก่ การจัดการน้ำเพื่อชุมชน (Water Related to Community) และการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน (Water Conservation) อีกทั้งบริษัทฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการบริหารน้ำทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำให้มีเพียงพอกับความต้องการของทุกภาคส่วน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิ ผลกระทบด้านการเงิน ด้านการควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแล (Governance)
  • จัดตั้งคณะทำงาน Water Management Taskforce เพื่อผลักดันนโยบาย ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการวิกฤตน้ำในระยะยาว
  • จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันภัยแล้งในปี 2563 (Action Plan for Water Crisis Y2020)
  • สนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (Water Stewardship)
  • ลงทุนและดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรน้ำที่หลากหลาย เพื่อลดผลกระทบต่อการใช้น้ำจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการ Water Saving, Water Innovation และ Water Stewardship
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ (Resilience)
  • จัดตั้งคณะทำงาน Supply Chain Management Taskforce
  • สร้างเครือข่ายร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม
  • กำหนดแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน
  • จัดตั้งโครงการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ อาทิ โครงการห้วยมะหาด

การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการน้ำ

บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและรักษาระบบการจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อีกด้วย

ระดับการกำกับดูแล หน้าที่และความรับผิดชอบ
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีอำนาจสูงสุดในคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นผู้นำในการกำกับดูแลภาพรวมของธุรกิจในประเด็นความเสี่ยงด้านน้ำ อาทิ ผลกระทบต่อกลยุทธ์ด้านน้ำ โอกาสในการบริหารจัดน้ำ และประสิทธิภาพการใช้น้ำ ตลอดจนการแก้ปัญหาวิกฤตด้านน้ำด้วยนวัตกรรมด้านน้ำ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรับรองนโยบาย กลยุทธ์ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีหน้าที่อนุมัติ กำกับดูแล รวมถึงติดตามตัวชี้วัด (KPIs) เป้าหมาย และแผนงานขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการอิสระ มีหน้าที่ประเมินและทบทวนประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ได้แก่ ความขัดแย้งของน้ำ ปริมาณการใช้น้ำ และคุณภาพการปล่อยน้ำตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูและการบริหารจัดการน้ำด้านต่างๆ อาทิ ประสิทธิภาพการใช้น้ำ การจัดหาแหล่งน้ำทางเลือก และการลดปริมาณการใช้น้ำ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบการรับรองแผนการบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำจากการรายงานของที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Committee: ERMC) นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังเป็นประธานโครงการ Rayong Integrated Monitoring (RIM) โดยติดตามความขัดแย้งและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ และรายงานผลในรายงานประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดแผนการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ และลดความขัดแย้งระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนเกี่ยวกับปัญหาด้านการใช้น้ำ

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว โดยเปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม

จากการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลให้ผลการดำเนินงานด้านการบริหาร จัดการน้ำของบริษัทฯ ในปี 2563 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมิน
2560 2561 2562 2563
ผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำ
(ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต)
2.37 2.34 2.32 1.85

เป้าหมายการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำ

ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต