ประเด็นความยั่งยืน
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ระดับผลกระทบ
Impact Materiality : ปานกลาง
Financial Materiality : สูงมาก
Double Materiality : สูงมาก
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้า
คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
ชุมชน

เป้าหมาย (Targets)

 • ผลิตภัณฑ์ได้รับการประเมินการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจทุกปี
 • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 • ขยาย Long-term Adjusted EBITDA ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษร้อยละ 30 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Bio and Circularity ร้อยละ 7 ภายในปี 2573

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ (Challenges and Opportunities)

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของปัจจัยพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน รวมไปถึงยังเป็นการสร้างรายได้ที่สำคัญให้กับประเทศหากมองในรูปแบบของสินค้าพื้นฐานและสินค้าส่งออก

อย่างไรก็ตาม ปัญหาขยะพลาสติกยังคงเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น การรณรงค์ให้ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำและผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ตลอดจนสร้างระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ (Circularity) อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการเปลี่ยนมุมมองของสังคมให้เข้าใจถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตลอดจนสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) GRI 3-3 (2021)

กลยุทธ์การจัดการความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship Management Process)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมนวัตกรรมใช้วัตถุดิบธรรมชาติ วัสดุทดแทนสารเคมีชีวภาพ จากแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบและน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคยิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งนำหลักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันและเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์สำหรับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552

2009

Set up the first proactive environmental management plan to be the core plan for proactive environmental implementation

2010

Executed the CFP pilot project for HDPE product

2011

CFP certifications for HDPE product from TGO. GC was the first company in Thailand's petrochemicals industry

2012

CFP certification for EO & EG products from TGO

2013

CFP certifications for EO & EG products from TGO

2014

GC's SD&AR reports were the first reports to be certified with carbon neutral by TGO

2015
 • Received CFR certification for LDPE, LLDPE, Refinery, Aromatics and Green Chemicals
 • Implemented the pilot project of LCA and PWF of the Olefins and HDPE products
2016
 • Conducted Life Cycle Management (LCM)
 • Studied Eco-design criteria
 • Studied Product Eco-Efficiency
 • Improved and planned second proactive environmental management to cover the GC Group
 • Conducted LCA for all products
 • Assessed PWF of the EO-Based products
2017
 • Conducted the study of Environmental Footprint of Product
 • Conducted the Green GDP Study
 • Recertified CFP and CFR
 • Conducted the study to control hazardous substances
2018
 • Certified PWF by F.T.I.
 • Certified PTT GREEN FOR LIFE label
 • Applied Eco-design criteria for new product
 • Recertified CFP and CFR
2019
 • Engage stakeholders for product stewardship
 • Apply Eco-design in the product design
 • Study and analyze the Environmental Footprint of Product
2020
 • 100% products under GC group received Carbon Footprint of Product (CFP) certification from TGO
 • Hazardous chemicals will be terminated using in product
2021
 • 100% products under GC group acquire CFP
 • Water footprint (WFP) certification of ARO, REF, GC-M PTA products. Feasibility study on transportation facilitation to support quality-improved fuel products
2022
 • Sustain products footprint certification under GC group
 • Certified CFP and WFP for products from our new facilities including, GCO and GCP.
 • Certified CFP for products from our recycling plant e.g. ENVICCO
2023
 • GC strategically plans and conducts researching to develop target and roadmap of sustainable product portfolio aligned with current and emerging global trends in environmentally conscious consumer goods.

นโยบายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship Policy)

นโยบายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (Health-and Environmental-Friendly Products)

บริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสังคมและผู้บริโภค ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการใช้วัตถุดิบที่ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ด้วยการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ