ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ บูรณาการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยการนำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001/ OHSAS 18001 ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 (Business Continuity Management System: BCMS) และระบบการจัดการข้อมูลอุบัติการณ์ (Incident Management System: IMS) มาใช้บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs Standard)

ทั้งนี้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจะมีบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Manager: EM) ทำหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ ก่อนกำหนดแนวทางในการจัดการ ซึ่งแบ่งระดับภาวะฉุกเฉินออกเป็น 3 ระดับคือ

Emergency Level 1 and 2
(Plant Lavel)

Non-Violent emergency event, which the situation can be controlled by Emergency Response Team.

Emergency Level 3 and Crisis Situation
(Province / Country Level)

Non-Violent emergency event, which the situation can be controlled by Emergency Response Team.

Business Continuity Management
(Business Interruption)

Non-Violent emergency event, which the situation can be controlled by Emergency Response Team.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการบริหารภาวะวิกฤติและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2560 ที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ และที่สำนักงานระยอง เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการในการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งศูนย์บัญชาการนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารบริหารและควบคุมภาวะวิกฤติที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างทันท่วงที

การซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อตอบรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และกำหนดหน่วยงานปฏิบัติงานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) อีกทั้งจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการตามกฎหมาย และมาตรการการควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแล และกำหนดมาตรการป้องกันจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ทำการฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีโรคระบาด (COVID-19) ในสถานการณ์สมมุติที่แตกต่างกันไปทั้งในระดับองค์กร ระดับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้น และช่วยให้สามารถบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการดำเนินมาตรการสำรอง เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติการณ์จริงขึ้น

การอบรมด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการซ้อมแผนบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management) และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เป็นประจำ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร Cyber Attack เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์และแนวทางการโต้ตอบเมื่อเกิดเหตุขึ้น (Cyber Incident Response) และจัดอบรมหลักสูตร Risk & Disaster Management เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดอบรมหลักสูตร การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 22301:2019 เพื่อเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานฉบับใหม่

อีกทั้งบริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ การสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ต จดหมายข่าว E-Learning รวมทั้งมีการนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เป็นช่องทางการรายงานข้อมูลเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์รวมข้อมูล เช่น ระบบจัดการข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Incident Management System: IMS) เป็นต้น

ระบบการจัดการข้อมูลอุบัติการณ์บนโทรศัพท์มือถือ
(Incident Management System (IMS) on Mobile)

บริษัทฯ พัฒนาระบบจัดการข้อมูลอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ภาวะฉุกเฉิน ขยายความรุนแรงเป็นภาวะวิกฤต และประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) โดยผู้บริหารสามารถติดตามสถานการณ์ ดูรายละเอียดของอุบัติการณ์ สถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างเหมาะสม