ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ บูรณาการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยการนำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001/ OHSAS 18001 ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 (Business Continuity Management System: BCMS) และระบบการจัดการข้อมูลอุบัติการณ์ (Incident Management System: IMS) มาใช้บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs Standard)

ทั้งนี้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจะมีบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Manager: EM) ทำหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ ก่อนกำหนดแนวทางในการจัดการ ซึ่งแบ่งระดับภาวะฉุกเฉินออกเป็น 3 ระดับคือ

Emergency Level 1 and 2
(Plant Lavel)

Non-Violent emergency event, which the situation can be controlled by Emergency Response Team.

Emergency Level 3 and Crisis Situation
(Province / Country Level)

Major emergency event which the situation’s impact reaches province/city level and requires additional resources to control the situation.

Business Continuity Management
(Business Interruption)

Major disruption event which significantly impact company's reputation, regulation, and business continuity.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการบริหารภาวะวิกฤติและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2560 ที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ และที่สำนักงานระยอง เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการในการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งศูนย์บัญชาการนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารบริหารและควบคุมภาวะวิกฤติที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างทันท่วงที

การซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ในปี 2564 บริษัทฯสามารถดำเนินการตาม นโยบายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อตอบรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เป็นอย่างดี และ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามกฎหมาย และมาตรการการควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารถึงแนวปฏิบัติกับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจจึงสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการซ้อมแผนบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management) และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เป็นประจำทุกปี ในปี 2564 บริษัทฯ ทำการฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร จึงมีการซ้อมแผนฯ ในกรณีการโดนโจมตีด้านไซเบอร์ รวมถึง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีสารเคมีรั่วไหล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้น และช่วยให้สามารถบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการดำเนินมาตรการสำรอง เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติการณ์จริงขึ้น

การอบรมด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO22301: 2019 โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานฉบับใหม่ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทฯในกลุ่ม รวมถึงการจัดทำหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในรูปแบบ E-learning ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาได้ตลอดเวลา ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งขององค์กร

อีกทั้งบริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ การสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ต จดหมายข่าว รวมทั้งมีการนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เป็นช่องทางการรายงานข้อมูลเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์รวมข้อมูล เช่น ระบบจัดการข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Incident Management System: IMS) เป็นต้น

ระบบการจัดการข้อมูลอุบัติการณ์บนโทรศัพท์มือถือ
(Incident Management System (IMS) on Mobile)

บริษัทฯ พัฒนาระบบจัดการข้อมูลอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ภาวะฉุกเฉิน ขยายความรุนแรงเป็นภาวะวิกฤต และประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) โดยผู้บริหารสามารถติดตามสถานการณ์ ดูรายละเอียดของอุบัติการณ์ สถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างเหมาะสม