ระยองคือบ้านของเรา…เราเชื่อว่า การพัฒนาความยั่งยืน
คือ การสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน GC ขอเป็นพลังเสริมด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความชำนาญ ประสบการณ์ แนวทางในการบริหารจัดการ และองค์ความรู้ รวมถึงจิตอาสาของ GC Group มาผสานต่อยอดกับอัตลักษณ์และองค์ความรู้ของชุมชนที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว เพื่อนำไปสู่การเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่จะสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน มีการบริหารจัดการทรัพยากร และการดูแลระบบนิเวศต่าง ๆ ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อันจะนำพากลับมาซึ่งความสุขและการพัฒนาร่วมกันในทุกมิติ

เศรษฐกิจ

การสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

ดูแลรักษาระบบนิเวศและ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

สังคม

การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

Highlight Projects

วิดีโอชุมชนเข้มแข็ง
อ่านเพิ่มเติม
วารสารใส่ใจ by GC
อ่านเพิ่มเติม