ประเด็นความยั่งยืน
การบริหารจัดการนวัตกรรม
ระดับผลกระทบ
Impact Materiality : สูง
Financial Materiality : สูงมาก
Double Materiality : สูงมาก
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้น (Shareholder)
นักลงทุน (Investor)
ลูกค้า (Customer)
ชุมชน (Communities)
คู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ (Supplier and Business Partner)
พนักงาน (Employee)

เป้าหมายในปี 2565 และเป้าหมายระยะยาว (Target)

 • เพิ่มร้อยละสัดส่วนของ EBITDA อันเนื่องมาจากการวิจัยและพัฒนา (R&D) ร้อยละ 5 ภายในปี 2568 และ ร้อยละ 10 ภายในปี 2573
 • รักษาระดับอยู่ใน 5 อันดับแรก ของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม
 • เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) จนครบ 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2568 ใน 4 กลุ่มเทคโนโลยี 1) วัสดุขั้นสูง (Advanced Material) 2) เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวิต (Biotech & Life Science) 3) เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean Technology) และ 4) เทคโนโลยีดิจิทัลทางอุตสาหกรรม (Industrial Digital)

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ (Challenges and Opportunities)

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions Target) ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร พร้อมลดการเกิดและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ยังศึกษาวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเทคโนโลยีสะอาดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) รวมถึงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture Storage)นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจำเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Portfolio) สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำในระยะยาว พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Megatrend) และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

แนวทางการบริหารจัดการ
(Management Approach) GRI 3-3 (2021)

กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม (Innovation Management Strategy)

นวัตกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่ง กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม และกรอบการดำเนินงาน แบ่งเป็น 4 แนวทางหลัก ดังนี้

แนวทาง รายละเอียดการดำเนินงาน เป้าหมายที่คาดหวัง
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Competitiveness & Decarbonization)
 • ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน อาทิ เพิ่มศักยภาพของนวัตกรรมในกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ (Smart Plant)
 • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ
  1. การพัฒนาโครงการสนับสนุน Efficiency-driven อาทิ โครงการ ลดต้นทุนการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  2. การค้นคว้าและวิจัยการใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ
 • เป็นผู้นำด้านการดำเนินงานในกระบวนการผลิตในระดับ Top Quartile
 • เพิ่มศักยภาพและความโดดเด่นในการแข่งขันในตลาดให้มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูงขึ้น
 • โอกาสเติบโตทางธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน
การพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด (Market-Focused Innovation)
 • พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Application Development) เพื่อ
  1. ขยายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVP)
  2. สร้างตลาดเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Post-consumer Recycled: PCR)
  3. สร้างประสบการณ์และโซลูชั่นที่แตกต่างให้กับลูกค้า
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี อาทิ การเสริมสร้างขีดความสามารถของกระบวนการผลิต ให้รองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย (Diversified Products)
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจใหม่ (Innovation Growth Platform & CVC)
 • Net Zero อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนและนำไปใช้ประโยชน์
 • การพัฒนาทรัพยากรหมุนเวียนและระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร (Renewable & Circularity) อาทิ
  1. การขยายฐานไบโอเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสีเขียว(Bioplastic)
  2. การต่อยอดเทคโนโลยี
 • การพัฒนาวัสดุวิศวกรรมขั้นสูง (Advanced Materials) อาทิ วัสดุคอมโพสิท Epoxy Resin
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสนับสนุนและกำกับดูแล (Enabler)
 • เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมภายในองค์กร
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย
 • การนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินโครงการนวัตกรรมและการบริหารจัดการนวัตกรรม

ทั้งนี้ยังได้กำหนดกรอบการดำเนินงานโดยแบ่งเป็น 3 ขอบเขตหลัก (3 Horizons) ประกอบด้วย Horizon 1: Strengthening the core, Horizon 2: Striving the growth และ Horizon 3: Sustaining the future โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ผ่านการจัดทำ Technology Roadmap

Technology Roadmap

สามารถดูรายละเอียดโครงการนวัตกรรมโดดเด่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมได้ที่ GC Integrated Sustainability Report 2566 อาทิ

 • โครงการ ความร่วมมือระหว่าง GC และ VISTEC เพื่อพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวโมเลกุล และชีววิทยาสังเคราะห์
 • ความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Utilization Technology) ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งจินตนาการไร้ขอบเขต (InnoPlus Solution Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 • จีซี เวนเจอร์ส เพื่อแสวงหาเทคโนโลยี และโอกาสในการลงทุน ด้วยการลงทุนในรูปแบบ CVC
 • การพัฒนา HDPE สำหรับงานฝา CSD (Carbonated S oft Drink) ดีไซน์ใหม่ (น้ำหนักเบา)ที่มีน้ำหนักเบา แต่มีคุณสมบัติที่แข็งแรงมากเป็นพิเศษ ขึ้นรูปง่าย ใช้เม็ดพลาสติกน้อย
 • ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก mMDPE และ PCR คุณภาพสูง สำหรับฟิล์มหดรัดสินค้าสามารถรับน้ำหนักหรือแรงได้มากยิ่งขึ้นแม้ความหนาของฟิล์มลดลง มีความเหนียวและยืดหยุ่นดี ใช้ต้นทุนลดลง
 • โครงการทำความสะอาดเตาเผาโรงโอเลฟินส์ด้วยสารเคมีแบบออนไลน์ (OLE Online Heater Cleaning) สามารถควบคุมประสิทธิภาพการล้างได้ดีกว่า ไม่มีน้ำเสียจากการล้าง และใช้ต้นทุนต่ำกว่าการล้างปกติ
 • โครงการพัฒนาส่วนที่เหลือจากกระบวนการกลั่นของโรงงานผลิตฟีนอล (Phenol Heavy Residue) ให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นคาร์บอนแบล็คในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ ให้สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นให้กับผลิตภัณฑ์อื่น
 • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยความร้อน เพื่อเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
 • โครงการ B-LEAP ผู้ช่วยการทำวิจัยรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องมือด้านดิจิทัล มายกระดับการทำวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
GC ISR 2566

GC ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรับความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ที่จะสามารถช่วยตอบโจทย์การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainability เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น