ประเด็นความยั่งยืน
การบริหารจัดการนวัตกรรม
ระดับผลกระทบ
สูง
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน
ลูกค้า
ภาครัฐ
พนักงาน
คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น

เป้าหมายในปี 2565 และเป้าหมายระยะยาว (Target)

  • เพิ่มร้อยละสัดส่วนของ EBITDA อันเนื่องมาจากการวิจัยและพัฒนา (R&D) ร้อยละ 5 ภายในปี 2568 และ ร้อยละ 10 ภายในปี 2573
  • เพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของรายได้ของปิโตรเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายในปี 2573
  • รักษาระดับอยู่ใน 10 อันดับแรก ของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม
  • เพิ่มสัดส่วนลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) จนครบ 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2568 ใน 4 กลุ่มเทคโนโลยี 1) วัสดุขั้นสูง (Advanced Material) 2) เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวิต (Biotech & Life Science) 3) เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean Technology) และ 4) เทคโนโลยีดิจิทัลทางอุตสาหกรรม (Industrial Digital)

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ (Challenges and Opportunities)

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions Target) ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร พร้อมลดการเกิดและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ยังศึกษาวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเทคโนโลยีสะอาดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) รวมถึงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture Storage)นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจำเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Portfolio) สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำในระยะยาว พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Megatrend) และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

แนวทางการบริหารจัดการ
(Management Approach) GRI 3-3 (2021)

กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม (Innovation Management Strategy)

นวัตกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ดังนี้

แนวทาง รายละเอียด เป้าหมาย
การยกระดับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Process Innovation for Efficiency and Decarbonization) การนำแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ซึ่งได้รับการประเมินความเสี่ยง (Risk-balanced approach) แล้ว มาเพิ่ม Margin พร้อมทั้งสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้นำด้านการดำเนินงานในกระบวนการผลิตในระดับ Top Quartile
ดำเนินงานด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด (Market-focused Product Innovation) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มใหม่ พร้อมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาด ผ่านการขยายพอร์ตของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพิ่มศักยภาพและความโดดเด่นในการแข่งขันในตลาดให้มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูงขึ้น
การพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อสร้างการเจริญเติบโตผ่าน Venture Capital (Innovation Growth Platforms & Venture Capital) ขยายขอบเขตธุรกิจให้ครอบคลุมมากกว่าธุรกิจรูปแบบดั้งเดิม โดยเชื่อมโยงเข้ากับการเติบโตของบริษัทฯ และกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างรากฐานของพอร์ตธุรกิจที่จะสนับสนุนกลุ่มธุรกิจสำคัญ (High Impact Projects) ในอนาคต โอกาสเติบโตทางธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ยังได้กำหนดกรอบการดำเนินงานโดยแบ่งเป็น 3 ขอบเขตหลัก (3 Horizons) ประกอบด้วย Horizon 1: Strengthening the core, Horizon 2: Striving the growth และ Horizon 3: Sustaining the future โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ผ่านการจัดทำ Technology Roadmap

Technology Roadmap

สามารถดูรายละเอียดโครงการนวัตกรรมโดดเด่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมได้ที่ GC Integrated Sustainability Report 2565 อาทิ

  • Thailand CCUS Consortium ความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (clean tech innovation)
  • ผลิตภัณฑ์ Bioplastics Toothbrush พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ที่ใช้ขึ้นรูปด้ามแปรงสีฟัน เพื่อทดแทนพลาสติกทั่วไปภายใต้แบรนด์ Venture
  • โครงการ Furnace Management Program (FMP) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยประมวลผลและปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาเผาอุณหภูมิสูงภายในโรงโอเลฟินส์
  • โครงการ พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product Upgrading) เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ให้สามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ให้กับโรงกลั่นน้ำมันและโรงอะโรเมติกส์
  • การก่อตั้ง จีซี เวนเจอร์ส เพื่อแสวงหาเทคโนโลยี และโอกาสในการลงทุน ด้วยการลงทุนในรูปแบบ CVC
GC ISR 2022

GC ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรับความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ที่จะสามารถช่วยตอบโจทย์การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainability เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น