การวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร (CEOs & Executives Performance and KPIs)

บริษัทฯ ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นประจำทุกปี โดยใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการประเมินผล ประกอบไปด้วยผลการปฏิบัติงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ร้อยละ 70) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่สนับสนุนดัชนีชี้วัดร่วมกันของบริษัทฯ และการดำเนินการต่าง ๆ และผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทฯ (ร้อยละ 30) ซึ่งประเมินจากการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 4 ประการ ของ GC-SPIRIT โดยค่านิยมหลักทั้ง 4 ประการขององค์กรนี้ ส่งเสริมให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยค่านิยมหลักทั้ง 4 ประการขององค์กรนี้ ส่งเสริมให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ดัชนีตัวชี้วัดองค์กร 2560 – 2570 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน
1. กลยุทธ์การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Step CHANGE) รักษาความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นฐานการเติบโตในอนาคต
2. กลยุทธ์การสร้างฐานธุรกิจในต่างประเทศ (Step OUT) ตั้งเป้าเป็นผู้นำอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระดับโลก
3. กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ (Step UP) ยกระดับการดำเนินการด้านความยั่งยืนให้มีความเชื่อมโยงทางธุรกิจ
4. กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสนับสนุนและการกำกับดูแล (Enabler) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวขับเคลื่อนภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์หลัก

บริษัทฯ กำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPIs) ในระสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน ได้แก่ ตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน (อาทิ EBITDA กำไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท (ROIC) เป็นต้น) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินที่สัมพันธ์กัน (เช่น เงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น ผลตอบแทนทั้งหมดของหุ้นที่ลงทุน (TSR) อัตราส่วน Tobins Q/Q เป้าหมายในด้านพฤติกรรมและดัชนีชี้วัดระดับบุคคล เป็นต้น) ตัวชี้วัดปัจจัยด้านการรับรู้จากภายนอก (อาทิ ระดับความพึงพอใจทางสังคม) ตัวชี้วัดการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น) และตัวชี้วัดการดำเนินการทางสังคม (อาทิ กรณีความปลอดภัยในกระบวนการผลิต – ระดับที่ 1)

ความสำเร็จของตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทฯ มีความโปร่งใสและกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว จะมอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร (Executive Compensation)

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ดังตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทน ปี 2564 ผู้บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO and President)
(1 คน)
ผู้บริหารระดับสูง1
(4 คน ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่)
เงินเดือน (บาท) 11,150,000 35,294,000
โบนัส (บาท) 3,102,000 9,681,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท) 1,097,000 4,761,000
จำนวนรวม (บาท) 15,349,000 49,736,000

หมายเหตุ:

  1. ผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย 1) ผู้จัดการใหญ่ 2) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ 3) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น และ 4) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเคมีขั้นปลาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมดและอัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของพนักงานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท) ค่ามัธยฐานของ
ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่ามัธยฐาน/ค่าเฉลี่ย ของค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมด ยกเว้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1,407,000 1,724,000
อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยหรือค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนพนักงานและค่าตอบแทนรายปีของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 10.91 8.90

กฎการเรียกคืนโบนัสของผู้บริหาร (Clawback Provision) ของบริษัทฯ นั้นเป็นไปตามมาตรา 85 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 และ 281/2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมในพ.ศ. 2551 โดยกฎหมายนี้ได้กำหนดให้ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่าผู้บริหารไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ สามารถเรียกค่าเสียหายและประโยชน์ที่ได้รับ (การเรียกคืนโบนัส) จากผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ และผู้บริหารอาจต้องรับผิดทั้งโทษทางแพ่งและอาญา

การถือครองหลักทรัพย์ (Stocks Holding of Executives)

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน สามารถซื้อขายและถือครองหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้ง การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารในการผลักดันการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและสร้างความผูกพันต่อองค์กร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงทุกท่านพึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ (Insider Trading) ตลอดจนห้ามให้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

แนวทางการถือครองหุ้นบริษัทฯ (GC Stock Retention & Ownership Guideline)

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการถือครองหุ้นบริษัทฯ (Stock Retention and Ownership Guidelines) เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงสะสมหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ ในระหว่างที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ถือครองหุ้นบริษัทฯ เป็นจำนวน 10 เท่าของค่าตอบแทนรายปี และผู้บริหารระดับสูงถือครองหุ้นบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายปี ซึ่งแนวทางการถือครองหุ้นดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารมีส่วนในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่ง
จำนวนเท่าของค่าตอบแทนรายปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
10x
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5x
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5x
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
5x
หัวหน้าหน่วยธุรกิจ
5x

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ได้เปิดเผยไว้ดังตารางด้านล่างและในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ตำแหน่ง ชื่อ – นามสกุล จำนวนเท่าของค่าตอบแทนรายปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง* 0
จำนวนโดยเฉลี่ยการถือครองหุ้นโดยผู้บริหารระดับสูง นายวริทธิ์ นามวงษ์* 1.3778

หมายเหตุ: *ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.