การวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร (CEOs & Executives Performance and KPIs)

บริษัทฯ ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นประจำทุกปี โดยใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการประเมินผล ประกอบไปด้วยผลการปฏิบัติงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ร้อยละ 70) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่สนับสนุนดัชนีชี้วัดร่วมกันของบริษัทฯ และการดำเนินการต่าง ๆ และผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทฯ (ร้อยละ 30) ซึ่งประเมินจากการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 4 ประการ ของ GC-SPIRIT

โดยค่านิยมหลักทั้ง 4 ประการขององค์กรนี้ ส่งเสริมให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ดัชนีตัวชี้วัดองค์กร 2560 - 2570 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร พนักงาน
1. Sustain Core Performance Excellence
2. Accelerate Growth Opportunity Diversify Chemicals Business
3. Drive Sustainability Sustainability Role Model (Global & Local)
4. Strengthen Enablers Organization Transformation

บริษัทฯ กำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPIs) ในระสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน ได้แก่ ตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน (อาทิ EBITDA กำไรสุทธิ) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินที่สัมพันธ์กัน (เช่น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท (ROIC) เป็นต้น) ตัวชี้วัดปัจจัยด้านการรับรู้จากภายนอก (อาทิ ระดับความพึงพอใจทางสังคม) ตัวชี้วัดการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น) และตัวชี้วัดการดำเนินการทางสังคม (อาทิ กรณีความปลอดภัยในกระบวนการผลิต – ระดับที่ 1) ความสำเร็จของตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทฯ มีความโปร่งใสและกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว จะมอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งภายใน 4 ปี

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร (Executive Compensation)

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ดังตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทน ปี 2563
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้บริหารระดับสูง1
(4 คน ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เงินเดือน (บาท) 10,440,000 32,247,488
โบนัส (บาท) 4,568,000 14,157,139
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท) 1,020,000 4,326,349
จำนวนรวม (บาท) 16,028,000 50,730,976

หมายเหตุ:

 1. ผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมดและอัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของพนักงานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท) ค่ามัธยฐานของ
ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่ามัธยฐาน/ค่าเฉลี่ย ของค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมด ยกเว้น CEO 1,584,000 1,960,000
อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยหรือค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนพนักงานและค่าตอบแทนรายปีของ CEO 10 8

กฎการเรียกคืนโบนัสของผู้บริหาร (Clawback Provision) ของบริษัทฯ นั้นเป็นไปตามมาตรา 85 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 และ 281/2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมในพ.ศ. 2551 โดยกฎหมายนี้ได้กำหนดให้ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่าผู้บริหารไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ สามารถเรียกค่าเสียหายและประโยชน์ที่ได้รับ (การเรียกคืนโบนัส) จากผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ และผู้บริหารอาจต้องรับผิดทั้งโทษทางแพ่งและอาญา

การถือครองหลักทรัพย์ (Stocks Holding of Executives)

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้จัดการใหญ่ (President) และผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน สามารถซื้อขายและถือครองหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้ง การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารในการผลักดันการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและสร้างความผูกพันต่อองค์กร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงทุกท่านพึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ (Insider Trading) ตลอดจนห้ามให้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้เปิดเผยไว้ดังตารางด้านล่างและในรายงานประจำปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ตำแหน่ง ชื่อ – นามสกุล จำนวนเท่าของเงินเดือน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายคงกระพัน อินทรแจ้ง* 0
จำนวนโดยเฉลี่ยการถือครองหุ้นโดยผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวริทธิ์ นามวงษ์*
 2. นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล
 3. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์
 4. นายพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์
 5. นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์
 6. นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี
 7. นายรัชดา สวัสดิรักษ์
 8. นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ
 9. นายศุภสิทธิ์ ทองศุภโชค
 10. นายวิทยา พิณเมืองงาม
 11. นายไพศาล สารภี
 12. นางจีรานี พิมทะโนทัย
 13. นายวิรัช บุญบำรุงชัย
0.29

หมายเหตุ: *ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.