บริษัทฯ บริหารจัดการน้ำภายในองค์กร โดยใช้แนวทาง 3 Ws ได้แก่ การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำ และความรับผิดชอบต่อการใช้น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต เช่น การนำน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มจำนวนรอบหมุนเวียนน้ำในระบบหล่อเย็น เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ประเมินการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Water Footprint: PWF) เพื่อนำไปวิเคราะห์หาขั้นตอนที่มีการใช้น้ำอย่างมีนัยสำคัญ (Hotspot) และแนวทางการลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประเมินความเสี่ยงด้านน้ำทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของพื้นที่ฐานการผลิตในมาบตาพุด (Water Stress Areas) โดยใช้เครื่องมือแผนที่ความเสี่ยงด้านน้ำ (Water Risk Map) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กร AQUEDUCT Water Risk Atlas และ WBCSD Global Water Tool โดยผลการประเมินพบว่าบริษัทฯ ไม่มีฐานการผลิตที่ตั้งในอยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงด้านน้ำ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการตรวจสอบและประเมินอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีการวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำภายในองค์กรตามแนวทาง 3Ws ดังนี้

Water Saving

การลดปริมาณการใช้น้ำตามหลักการ 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Water Innovation

เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ และลดการใช้น้ำแหล่งเดียวกับชุมชน โดยการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

Water Stewardship

เพื่อประเมินการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์โดยการคำนวณฟุตพริ้นท์น้ำ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถระบุพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีการใช้น้ำสูง เพื่อกำหนดแนวทางลดการใช้น้ำอย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างความตระหนักให้พนักงานใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการใหม่เพื่อลดการดึงน้ำจากภายนอก อาทิ โครงการปรับปรุงคุณน้ำทิ้งผ่านระบบ Wastewater Reverse Omission (WWRO) และโครงการติดตั้ง Seawater Reverse Osmosis (SWRO)

การจัดการน้ำทิ้ง

บริษัทฯ ติดตามและเฝ้าระวังการปล่อยน้ำเสียตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยกำหนดและใช้นโยบาย QSHEB หรือแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ มีการระบายน้ำทิ้งตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดการระบายน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนจะได้รับการบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของน้ำทิ้งเสมอ โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง อาทิ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อุณหภูมิ ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: COD) ค่าบีโอดี (Biological Oxygen Demand: BOD) ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solid: TSS) น้ำมันและไขมัน โลหะหนัก เช่น ปรอท (Hg) สารหนู(As) เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพของการระบายน้ำทิ้งทุกวันผ่านระบบออนไลน์และมีการรายงานต่อคณะทำงานภายในเพื่อติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอีกด้วย ซึ่งจากผลการติดตามคุณภาพน้ำในปี 2563 พบว่าไม่กรณีปัญหาคุณภาพน้ำเกินค่าตามข้อกำหนดมาตรฐาน